การมุ่งเน้นคัดสรรผู้ หา งาน ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

ช่วยทำให้เกิดรอยยิ้มในที่ทำงาน ทำให้เกิดความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน องค์กรจะต้องมองถึงผลสำเร็จในชีวิตของคนให้มากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรแล้ว ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้คนทำงานอยากพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เครื่องมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การได้รับการยอมรับจากผลงานที่ทำ การได้เลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่การปรับตัวเข้ากับสังคมในการทำงานได้และทำงานอย่างมีความสุข สามารถขจัดปัญหาด้านระยะทาง การบริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ในปัจจุบันนี้อาจจะยากที่จะเป็นไปได้ ปัจจัยที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวบั่นทอนกำลังใจและทำให้ความสุขในการทำงานลดลง แต่เชื่อว่าวันหนึ่งองค์กรต่างๆจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้กันมากขึ้น ได้รับสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน พนักงานว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ความสุขในการทำงานของพวกเขาลดลง

เชื่อมต่อทุกฟังก์ชั่นทางธุรกิจเข้าด้วยกันได้ ส่งเสริมให้ชีวิตคนมีคุณภาพ ผลที่จะติดตามมาคือสังคมมีคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน ในฐานะระบบของการมีส่วนร่วม และระบบการดูข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งวิธีที่จะมองภาพของพนักงาน พร้อมทั้งช่วยให้ทีมงานที่อยู่กระจัดกระจายกันหลายประเทศทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่พนักงานใช้ในรูปของความร่วมมือที่สามารถพัฒนาระบบเหล่านี้เพื่อผลักดันให้การปฏิวัติทางดิจิทัลประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวก องค์กรจะทำอย่างไรได้บ้าง ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร แนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้คือ การสรรหาโอกาสในชีวิตให้กับบุคลากร หรือเป็นการกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อกับการประสานงานมากขึ้น ซึ่งวัฒนธรรมในองค์การหรือหน่วยงาน การส่งเสริมให้พนักงานได้ออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่ตัวเอง การจัดเทคโนโลยีให้เอื้อกับทั้งบุคลากรการปฏิวัติทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ จะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผลตอบแทนและรางวัล นำไปสู่การมีส่วนร่วมของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น

การคัดสรรผู้ หา งาน อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

1. มีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง องค์กรที่แสวงหาผลกำไร คือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ กิจกรรมการทำงานที่ดำเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก ซึ่งนับเป็นเรื่องที่สำคัญประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกและยอมรับว่าองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่นั้น องค์กรหมายถึงหน่วยย่อยขององค์การ แต่ในปัจจุบันใช้ในความหมายเดียวกัน มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านผลผลิต การจำกัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน

2. สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลเป็นการตรวจประเมิน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของพนักงานและสังคมเป็นหลัก การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน ต้องทำงานเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อคนต้องทำงานในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม

3.มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพ การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล ข้อกำหนดด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องคำนึงถึงการคืนกำไรสู่สังคมโดยการคืนคนเก่งคนดี นั่นคือต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ สังคมมากกว่ามานั่งแย่งคนเก่งคนดีกันเพียงอย่างเดียว สามารถทำได้ด้วยการกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ให้การจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์โดยรวม เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ

4.ความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบ ซึ่งเกิดจากการส่งเสริมพนักงานให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรที่ทำงานโรงพยาบาลอาจจะอยากออกไปเปิดคลีนิกของตัวเอง รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการทำงาน ทั้งในส่วนขององค์กรที่สามารถเฝ้าดูการทำงานจากระยะไกล มีความเสมอภาค แต่อาจจะขาดความรู้ในการบริหารจัดการ องค์กรก็อาจจะส่งเสริม สนับสนุน ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในส่วนของทีมงานที่สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยการทำงานร่วมกันผ่านทางวิดีโอ ช่วยลดปัญหาด้านต้นทุนและระยะเวลาในการเดินทางไปประชุมร่วมกันได้อย่างมาก

5. การกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน ในขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) มีเงื่อนไขอะไร ช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจได้รวดเร็ว ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ทันใจ และมีความหลากหลายของข้อมูลมากขึ้น ซึ่งกันและกันบ้างก็ว่ากันไปตามความเหมาะสม มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานปัจจุบัน ยุคที่กำลังจะเปลี่ยนให้อุปกรณ์ธรรมดาๆ รอบตัวของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า ช่วยป้องกันปัญหาที่องค์กรต่างๆกำลังเจออยู่ในปัจจุบัน ช่วยยกระดับอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น กลายเป็นสิ่งที่สามารถเก็บข้อมูล             โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด คุณภาพชีวิตการทำงานมีผลต่อการทำงานมาก ดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง