ค้นหางาน หางานช่างโลหะ หลายตำแหน่ง รายได้ดี

เป็นงานช่างที่ต้องอาศัยทักษะและกระบวนการทางช่างในการใช้เครื่องมือ หางานช่างโลหะ ได้อธิบายความหมายและความสำคัญของงานโลหะว่า งานโลหะหมายถึง การปฏิบัติงานใด ๆ ที่ทำกับวัตถุที่เป็นโลหะ โดยอาศัยกระบวนการทักษะทางช่างในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และความละเอียดประณีตในการทำงาน เพื่อสร้างหรือผลิตและปรับปรุงชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะสนองความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี วัสดุและอุปกรณ์ ความละเอียดในการสร้างหรือผลิตและปรับปรุงชิ้นงานที่ทำด้วยโลหะต่างๆ ด้วยการเชื่อม การหล่อ การกลึง การเคาะขึ้นรูป หรือทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ งานโลหะสามารถจำแนกตามลักษณะของงาน งานช่าง หางานช่างโลหะ หมายถึง งานช่างสาขาต่าง ๆ ที่ใช้เป็นพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การซ่อมแซม วัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในงานช่าง  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชิ้นงานรวมทั้งยังสามารถสร้างความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย ซึ้งทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการนำวัสดุต่างๆ  มาใช้งานให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวัน แก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านหรือสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านอย่าง ๆ ไม่ซับซ้อน ทำให้ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยทั่วไปสามารถจำแนกอาชีพงานช่างได้เป็น 2 ลักษณะ สดุที่จะนำเข้ามาในกระบวนการผลิต หางานช่างโลหะ ให้ได้รูปแบบตามความต้องการในงานนั้นๆ และผลิตภัณฑ์ยังคงมีวัสดุงานเดิมอยู่ งานช่างผลิต ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างหรือผลิต ประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงสินค้าหรือวัสดุ โลหะรองลงมาจากเหล็ก ได้แก่ โลหะที่มีน้ำหนักมาก เช่น ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี เงิน ทอง ส่วนโลหะที่มีน้ำหนักเบา เช่น อลูมิเนียม แมกนีเซียม โลหะผสม เช่น ทองเหลือง บรอนซ์

นอกจากนี้ หางานช่างโลหะ ยังมีโลหะอื่นๆ  เช่น นิกเกิล เป็นโลหะที่มีความแข็งแรงสูงคงทนต่อการกัดกร่อน  ในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร สิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ งานช่างบริการ ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือสิ่งของให้ดีขึ้น สามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์สิ่งของนั้น ๆ ให้ยาวขึ้นงานช่างเบื้องต้น คือ การนำความรู้ความสามารถไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบ มนุษย์ได้นำไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่างๆ มาเป็นเวลายาวนานโดยไม้จะมีคุณสมบัติที่เด่นชัดหลายอย่าง เช่น มีความแข็งแรงเป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี ไม่เป็นสนิม  และมีความคงทน หางานช่างโลหะ มีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ประหยัด และปลอดภัย งานช่างเบื้องต้นประกอบด้วยงานเขียนแบบและอ่านแบบ งานไฟฟ้า งานโลหะ งานช่างยนต์ และงานก่อสร้าง งานช่างที่ใช้เป็นพื้นฐานในการทำงาน สามารถจำแนกตามลักษณะงานได้ดังนี้ โลหะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก  เนื่องจากสภาพปัจจุบันป่าไม้เมืองไทยมีจำนวนลดน้อยลง ไม้ก็เริ่มหายากและมีราคาแพง โลหะจึงมีบทบาทนำมาใช้แทนไม้ เพื่อทำเป็นเครื่องใช้สอยต่างๆ ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โลหะที่พบมากในชีวิตประจำวันได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม เงิน ทองแดง นิกเกิลโครเมียม โลหะที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้ทั้งในรูปที่เป็นโลหะชนิดเดียวบริสุทธิ์ เช่น ทองแดงใช้ทำสายไฟ  อะลูมิเนียมใช้ทำภาชนะในครัวเรือน เพราะไม่ขึ้นสนิมง่าย และในรูปที่เป็นโลหะผสม เช่นทองเหลือง สัมฤทธิ์ เหล็กกล้าผสม เป็นต้น หางานช่างโลหะ งานเขียนแบบเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการ มาเขียนแสดงออกเป็นรูปแบบด้วยการใช้เส้น สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ เรียกว่าแบบซึ่งเป็นภาษาสากล สามารถนำไปสร้าง หรือผลิตเป็นชิ้นงานได้ เช่น แบบบ้าน อาคาร ที่พักอาศัย แบบเครื่องยนต์ แบบเครื่องจักรกลต่าง ๆ แบบผลิตภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น ดังนั้นงานเขียนแบบจึงเป็นหัวใจของงานช่างทุกสาขา ซึ่งจำแนกตามลักษณะของงานได้ 2 ประเภท คือ จำพวกเหล็กมีอยู่หลายชนิด ซึ่งมีคุณภาพและลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานที่ใช้ มีทั้งแบบหล่อสำเร็จรูป และชนิดที่นำมาทำเป็นรูปร่างทีหลัง เช่น กระบอกสูบ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น และเหล็กผสม เป็นต้น โลหะจำพวกเหล็ก เป็นวัสดุที่สำคัญที่สุด เราสามารถทำเหล็กให้เป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยการหล่อ ตี กลึง หางานช่างโลหะ เหล็กมีที่ใช้มากและเป็นโลหะที่มีราคาถูกกว่าโลหะอื่นๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ส่วนมากทำจากเหล็ก เหล็กเหล่านี้มีคุณภาพแตกต่างกันตามชนิดของมัน ซึ่งพอจะแยกโลหะจำพวกเหล็กออกได้ดังนี้

 

หางานช่างโลหะ งานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น แบบอาคารที่พักอาศัย อาคารสาธารณะ โบราณสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร พระบรมราชวัง เป็นต้น  ขนาดที่ผลิตจำหน่ายในท้องตลาด ผู้ใช้จะต้องรู้ว่า ทั้งวัสดุกึ่งสำเร็จและวัสดุสำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น มีขนาดอย่างไร ควรรู้เป็นพื้นฐานบ้างเพื่อความสะดวกในการซื้อและ การทำงาน ตลอดทั้งการคำนวณงานให้ถูกต้องเวลาจัดซื้อของ เพื่อไม่ให้เหลือเป็นเศษเหล็กมากเกินไป หากคำนวณผิดพลาดเพราะไม่รู้ขนาดของโลหะที่จำหน่ายในท้องตลาด จะทำให้เสียเงินโดยไม่จำเป็น ในชั้นนี้ควรรู้ขนาดของโลหะโดยสังเขป งานเขียนแบบทางวิศวกรรม เช่น แบบงานไฟฟ้า แบบงานโลหะ แบบเครื่องยนต์ หางานช่างโลหะ เป็นพลังงานที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากที่สุดพลังงานหนึ่ง สังเกตได้จากสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น ไฟฟ้านอกจากจะมีประโยชน์อย่างมากแล้ว เหล็กแผ่นที่ขายในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิด และหนาบางต่างๆกัน ส่วนผสมของเหล็กแผ่นนั้น นอกจากธาตุเหล็กเป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังมีสารจำพวกถ่าน เช่น แมงกานีส กำมะถัน ซิลิกอน และอื่นๆผสมเจือปนอยู่เป็นส่วนน้อย ความจริงแล้วเหล็กสามารถผสมกับธาตุอื่นได้หลายอย่าง ซึ่งส่วนผสมนั้นเรียกว่า เหล็กกล้า (steel) ทั้ง นั้น ธาตุที่มักนำมาผสมกับเหล็กเพื่อให้ได้เหล็ก กล้าก็มี ถ่าน โครเมียม ทองแดง วานาเดียม แมงกานีส โมลิบดินัม ซิลิกอน ทังสะเตน นิเกิ้ล และ อื่น ๆ อีกมาก ยังมีอันตรายอย่างมากด้วย หางานช่างโลหะ การศึกษาเรื่องงานไฟฟ้าจึงมีจุดประสงค์หลักในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากงานไฟฟ้า และสามารถนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในขั้นพื้นฐานได้ ในปัจจุบันโลหะแต่ละชนิดถูกนำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโลหะมีความแข็งแรง ทนทาน ออกแบบหรือผลิตเครื่องใช้ได้หลากหลายและสามารถใช้ประกอบกับวัสดุหรือสิ่งอื่น ๆ ได้อย่างดี โลหะจึงเป็นส่วนประกอบของโต๊ะ เตียง เก้าอี้ บานหน้าต่าง เหล็กดัด ตู้ มุ้งลวด ประตูเลื่อน เนื่องจากโลหะมีความแข็งมาก เมื่อนำโลหะมาผลิตหรือซ่อมแซมจึงต้องใช้ความร้อนในการตัดและเชื่อมต่อโลหะ หางานช่างโลหะ ผู้ผลิตหรือซ่อมแซมงานโลหะจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานโลหะเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติ เหล็กที่ผ่านการเพิ่มธาตุโลหะอื่นๆเข้าไปเพื่อปรับคุณสมบัติของเหล็กเป็น โลหะผสมมีปริมาณคาร์บอนประมาณเป็นวัสดุผสมที่ลดต้นทุน

หางานช่างโลหะ แต่มีการใช้ธาตุอื่นๆผสมด้วย เช่น แมงกานีส โครเมียม วานาเดียม ทังสเตน คาร์บอน และอื่น ๆ การเปลี่ยนปริมาณธาตุโลหะเป็นตัวกำหนดคุณภาพทั้งด้าน ความแข็ง การขึ้นรูป การรีด และความตึงของเหล็กกล้า เหล็กที่มีความแข็งแรงและความเค้นแรงดึงมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ แต่มีความเหนียวน้อยกว่า นอกจากนี้ยังให้คุณภาพในการแปรรูปที่ดีกว่าและยังสามารถนำไปชุบผิวแข็งได้ เหมาะกับงานที่ต้องการความเค้น ดึงปานกลาง ต้องการป้องกันการสึกหรอที่ผิวหน้า และต้องการความแข็งแรง แต่มีความแข็งบ้างพอสมควร เช่น ทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ทำรางรถไฟ เพลาเครื่องกล เฟือง หัวค้อน ก้านสูบ สปริง ชิ้นส่วนรถไถนา ไขควง ท่อเหล็ก นอต สกรูที่ต้องแข็งแรง งานงานไม้ งานไม้เป็นงานพื้นฐานของงานช่างทั่ว ๆ ไป ซึ่งต้ออาศัยทักษะกระบวนการช่าง ในการสร้างหรือผลิตและปรับปรุงชิ้นงานที่ทำด้วยไม้ ตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณค่า เหมาะสมมีประโยชน์ใช้สอยสวยงาม หางานช่างโลหะ รู้จักการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างดี และรู้จักรักษาสภาพแวดล้อม งานช่างไม้จำแนกตามลักษณะงานได้ 3 ประเภท คือ เหล็กกล้าที่นำมาขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อ มีลักษณะรูปร่างซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำการตีขึ้นรูป การอัด หรือการรีด ซึ่งวิธีการหล่อนี้จะได้งานที่ขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการ เหล็กกล้าหล่อนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยการตี หรือการวัด จะมีส่วนที่แตกต่างกันคือ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ผ่านการหล่อจะปรากฏมีรูพรุนเล็ก ๆ งานไม้ก่อสร้าง เช่น งานไม้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ และงานไม้ทั่ว ๆ ไป งานไม้ครุภัณฑ์ประเภทเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายใน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ เป็นต้น หางานช่างโลหะ เหล็กกล้านับว่าเป็นวัสดุที่มีความสำคัญต่อโลกมากมี่สุด เนื่องจากเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ และยานพาหนะ อีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถนำไปใช้งานได้ทุกด้านเลยทีเดียวทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดี ว่าเหล็ก และเหล็กกล้าเกิดสนิมได้ง่ายหากวางทิ้งไว้ใน บรรยากาศ สนิมเป็นออกไซด์ของเหล็กที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจน กับเนื้อเหล็ก ดังนั้นวิธีหนึ่งที่ใช้ป้องกันเหล็กไม่ให้เกิดสนิม คือ การเคลือบสารปิดทับผิวเหล็กไว้ สารเคลือบที่ใช้มีด้วยกันหลายชนิด สังกะสีก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาเคลือบ เหล็กที่ได้จากการชุบเคลือบสังกะสีเรียกว่า เหล็กกล้าชุบเคลือบสังกะสี งานไม้แกะสลัก เป็นงานไม้ที่ต้องใช้ความประณีตด้วยการกลึง การแกะ งานกลึงไม้ เช่น ราวบันได ประตูโบสถ์ พระพุทธรูป เป็นต้น สำหรับการปรุงอาหารแบบยุโรปดั้งเดิมนั้น เครื่องครัวที่นิยมมากที่สุดคือเครื่องครัวที่ทำจากทองแดง เครื่องครัวแบบนี้ หางานช่างโลหะ จะผลิตจากทองแดง และเคลือบผิวภายนอกด้วยชั้นของดีบุก จะทำให้เครื่องครัวแบบนี้เป็นเครื่องครัวที่มีค่าการนำความร้อนสูง และไม่ก่อปฏิกิริยาเคมีกับอาหารที่เป็นกรด ข้อเสียของเครื่องครัวแบบนี้คือ มีน้ำหนักมาก มีราคาแพง และจำเป็นต้องนำไปเคลือบสารดีบุกเป็นระยะๆ งานปูนเป็นงานช่างที่ต้องใช้ศิลปะ

หางานช่างโลหะ ทักษะและกระบวนการทางช่าง เพื่อสร้างหรือผลิตและปรับปรุงชิ้นงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาการแข็งตัวของปูนซีเมนต์และวัสดุผสม เช่น งานปูนโครงสร้าง งานก่ออิฐฉาบปูน การปั้นลวดลายปูน การซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังอาคาร เป็นต้น งานปูนมีความสำคัญกับการก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพราะใช้งานต่าง ๆ เหล่านั้นมีความคงทนยาวนาน งานปูนจำแนกตามลักษณะของงาน 4 ประเภท ดังนี้  งานปูนโครงสร้างเป็นส่วนที่ใช้รองรับน้ำหนักของอาคาร เช่น งานฐานราก รับเสา คาน ตง พื้น เป็นต้น เป็นโลหะน้ำหนักเบา ที่มีค่าการนำความร้อนสูง ไม่เป็นสนิม และทนการกัดกร่อนเกือบทุกชนิด แต่อย่างไรก็ตาม อะลูมิเนียมมีปฏิกิริยากับกรดที่ใช้ในการทำอาหารบางชนิดทำให้รสชาติเปลี่ยนไป งานปูนประณีต เป็นงานละเอียดใช้ในการละเอียดใช้ในการตกแต่งทำลวดลายต่าง ๆ เช่น งานทำบัว ทำลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น โลหะที่ใช้ในการทำเครื่องครัวนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น หางานช่างโลหะ เหตุผลก็เนื่องมาจาก วัสดุที่ใช้ทำเครื่องครัว มีความจำเป็นที่จะต้องมีค่าการนำความร้อนสูง และมีความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีต่ำ เพื่อที่จะมีความปลอดภัยพียงพอในการทำอาหาร และไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนไป  โลหะส่วนใหญ่ที่นำความร้อนเพียงพอในการทำอาหาร มักจะมีปฏิกิริยาทางเคมีง่ายเกินไป ทำให้ไม่ปลอดภัยพอที่จะนำมาทำเป็นเครื่องครัว งานปูนเฟอร์นิเจอร์ เช่น งานโต๊ะ เก้าอี้ มานั่ง หินขัด เป็นต้น งานปูนสุขภัณฑ์ เช่น งานปูนกระเบื้องห้องน้ำ ห้องครัว ประกอบติดตั้งสุขภัณฑ์  ในเครื่องครัวรุ่นใหม่จะนิยมเคลือบด้วยสารประกอบเพื่อป้องกันการติดของอาหาร เช่น เทฟรอน(Teflon) การเคลือบเครื่องครัวด้วยสารประกอบชนิดนี้นั้น มีทั้งประโยชน์ และโทษ เครื่องครัวประเภทนี้ จะไม่สามารถใช้ในความร้อนที่สูงมากๆได้ ข้อดี หางานช่างโลหะ คือ ทำความสะอาดง่าย ไม่ทำให้อาหารไหม้ และไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันก่อนที่จะทำอาหารต่าง ๆ และระบบท่อน้ำ เป็นต้น งานช่างยนต์ คือ งานที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลัก ในปัจจุบันยานยนต์ที่นิยมใช้ ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องครัวประเภทเหล็กเคลือบจะเป็นเครื่องครัวที่ทำจากเหล็กหล่อ เคลือบด้วยสารบางชนิด เพื่อให้เป็นเครื่องครัวที่มีความแข็งแรงทนทาน มีการกระจายความร้อนดี และยังได้ผิวที่ลื่น ไม่ติดกับอาหาร ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับอาหารอีกด้วย รถยนต์ เป็นยานยนต์ที่มีระบบกลไกในการทำงานที่สลับซับซ้อน เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ มีราคาแพง และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ จึงมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและดูแลรักษามาก การดูแลรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เบื้องต้น หางานช่างโลหะ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ งานช่างด้านต่างๆ  ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนวิชาช่างพื้นฐาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานช่างภายในบ้านอย่างจริงจัง

หางานช่างโลหะ ทำให้เครื่องใช้ในบ้านมีความคงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่าย รถจักรยานยนต์ เป็นยานยนต์ที่ใช้กันแพร่หลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพการจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน อีกทั้งยังใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์น้อยกว่ารถยนต์ แต่เนื่องจากรถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กและไม่มีห้อโดยสารเหมือนรถยนต์จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การตรวจเช็กและดูแลรักษารถจักรยานยนต์จะช่วยลดอุบัติเหตุเนื่องจากความผิดปกติของเครื่องยนต์ได้ ชีวิตประจำวันของมนุษย์ จะเกี่ยวข้องกับของใช้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก การใช้ไฟฟ้าต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย หางานช่างโลหะ ความประหยัดและอายุการใช้งาน งานไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ของการนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ ในลักษณะของการเปลี่ยนเป็นรูปอื่นๆ เช่น แสงสว่าง  ความร้อน พลังงานกล งานไฟฟ้าในงานช่างพื้นฐาน สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีใช้ การเก็บบำรุงรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย งานโลหะเป็นงานช่างที่มีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้าง หรือการผลิตชิ้นงาน ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์จากโลหะต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น หางานช่างโลหะ การศึกษากระบวนการเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับโลหะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางานโลหะให้ดียิ่งขึ้น เป็นการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ของวิศวกรหรือนักออกแบบให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างบนกระดาษ รูปร่างที่เกิดขึ้นจากการลากเส้นหลายๆ อย่าง  เช่น เส้นดิ่ง เส้นโค้ง มาประกอบกันเกิดเป็นรูปร่างเรียกว่า แบบ หรือ แบบงาน สามารถนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สิ่งของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรต่างๆ

พนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์สำคัญอย่างไร

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงและมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ทุกบ้านจึงต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสักเครื่องหนึ่งไว้ใช้ แต่คนเหล่านี้ไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดีไปซะทุกคน เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อใช้งานไปนาน ๆ หรือใช้งานได้ไม่ถูกต้องตามวิธีการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็มักจะเสีย ใช้การไม่ได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็มีราคาสูงพอควร คนใช้จึงนิยมซ่อมมากกว่าซื้อใหม่ และคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ บางคนก็ไม่สะดวกที่จะยกไปซ่อมที่ร้านเอง อาชีพพนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์ที่รับซ่อมนอกสถานที่จึงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด เป็นอาชีพที่น่าสนใจ ทำเงินได้มาก และใช้ทุนน้อย

การซ่อมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก พนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาอาการเสียของคอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่จะเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ที่สำคัญต้องอย่ารน อย่าใจร้อน ค่อย ๆ เช็คอาการไปทีละจุด แล้วค่อยวินิจฉัยว่าอาการเสียมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่

พนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์จะมีรายได้จาก ล้างไวรัส 300-500 บาท/ เครื่อง ลงวินโดวส์ 300-500 บาท/เครื่อง แก้ไขอาการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 300-500 บาท/เครื่อง จัดหาโปรแกรมและลงโปรแกรม 300-500 บาท/เครื่อง เครื่องเสียต้องเปลี่ยนอะไหล่  ค่าแรงครั้งละ 500 บาท เปอร์เซ็นต์ค่าอะไหล่จากศูนย์อะไหล่คอมพิวเตอร์ 5-10 % ซึ่งส่วนมาก ถ้าคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องมีอาการเสียพนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์ มักจะได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 600 บาทขึ้นไป

สิ่งที่พนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์ต้องเตรียมพร้อมก่อนไปบ้านลูกค้าเตรียมแผ่นโกสวินโดวส์ไปด้วย จะได้ไม่ต้องมานั่งลงวินโดวส์ใหม่ เพราะมันต้องใช้เวลามาก ถ้าลูกค้าต้องการโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมค่อยเอาไปให้เลือกอุปกรณ์ช่าง เช่น ไขควงหัวต่าง ๆ เครื่องอัดอากาศไว้ไล่ฝุ่น พกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มักเสียง่ายไปบ้านลูกค้าด้วย เช่น Ram , USB Port , เมาส์ , คีย์บอร์ด เป็นต้น อุปกรณ์สำรองข้อมูล กรณีลูกค้าต้องการลงวินโดวส์ใหม่แต่ต้องการเก็บข้อมูลเก่าไว้ โปรแกรมยอดนิยม พวก Office, Anti-virus , โปรแกรมดูหนัง/ฟังเพลง , Photoshop เป็นต้น

อาชีพพนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์จะอยู่ได้อยู่ที่ความพอใจของลูกค้า คุณต้องทำให้ลูกค้าพอใจและประทับใจบริการของคุณ เมื่อลูกค้าชอบบริการคุณเขาก็จะบอกต่อ ทีนี้ลูกค้าคนอื่น ๆ ก็จะมีตามมาอีกเยอะ ถ้าท่านมีคู่แข่ง ท่านต้องทำการตลาดเก่ง ทางที่ดีคือจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ อาทิ มีการรับประกันการซ่อม (อย่าให้เกิน 3 เดือน) รับปรึกษาอาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ฟรี มีบริการหลังการซ่อม เช่น ถ้าเครื่องมีอาการเสียอีกจะดูแลแก้ไขให้ (ในระยะประกัน) ซ่อมหลายเครื่องมีลดราคาให้เป็นต้น อธิบายการซ่อมและอาการของคอมพิวเตอร์ชัดเจน เข้าใจง่าย ลูกค้าจะได้ไม่คาใจ และรู้สึกว่าเราแฟร์ บริการรับซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่จะทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่น

พนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์ จะเช็คอาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เช็คที่ระบบฮาร์ดแวร์) เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เช็ดที่ Power supply เมนบอร์ดร้อง เช็คดูที่ RAM ทำความสะอาด RAM ก่อน  อาการเปิดเครื่องไม่ติด เช็คดูที่ RAM ก่อน ถอน RAM ออกแล้ว มีเสียงออก เป็นที่ RAM และไฟที่ คีย์บอร์ดขึ้น ไม่มีไฟขึ้นที่ คีย์บอร์ด เป็นที่ Power supply แต่ถ้าเครื่องช้าต้องเช็คที่ window มีไวรัสเข้าหรือไม่เช็คที่ HDD รอบของ HDD ช้าเกินไปหรือไม่เช็คที่เมนบอร์ด อาจมีอาการ ซีบวม แต่เมนบอร์ดยังทำงานได้อยู่การเช็คอาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เช็คที่ระบบซอฟต์แวร์) Window ติด ลิกสิทธิ์ ไดร์เวอร์ไม่ตรงกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นปัญหาโปรแกรมไม่รองรับ ระบบปฏิบัติการการเช็ดอาการจอ คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เช็ดที่เมนบอร์ด Power สายสัญญาณไม่เข้า เช็คที่ เมนบอร์ด หมายเหตุ ขั้นต้นการเช็คที่ ซี(ตัวเก็บประจุ) ว่าบวมหรือไม่ ถ้าบวมให้ทำการเปลี่ยนซี

พนักงานช่างเทคนิควงจรคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ด้านวงจรคอมติวเตอร์ ประกอบด้วยแผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด (Motherboard / Mainboard) เป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกล่องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเคส (Case) เปรียบเสมือนศูนย์กลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง และหน่วยส่งออกต้องถูกนำมาเชื่อมต่อกับแผงวงจรหลักจึงจะทำงานได้ การทำงานของแผงวงจรหลักนอกจากจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออกแล้ว ยังต้องเกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งข้อมูลนี้ต้องผ่านบัส (Bus)   บัส (Bus) หมายถึง ช่องทางการติดต่อสื่อสารขนถ่ายข้อมูลจากหน่วยประมวลผลกลางไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น หน่วยความจำหลัก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ บัสเปรียบเสมือนช่องทางจราจรที่ยิ่งมีมากก็ยิ่งระบายรถได้มากและหมดเร็ว ซึ่งในหน่วยประมวลผลกลางจะมีบัสต่าง ๆ ดังนี้ บัสข้อมูล (Data Bus) เป็นบัสที่หน่วยประมวลผลกลางใช้เป็นเส้นทางผ่านและควบคุมการส่งถ่ายข้อมูลจากหน่วยประมวลผลกลางไปยังอุปกรณ์ภายนอก หรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกเพื่อทำการประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลาง บัสรองรับข้อมูล (Address Bus) เป็นบัสที่หน่วยประมวลผลกลางเลืองว่าจะส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ไหนไปที่ใด และต้องส่งสัญญาณเลือกออกมาทางบัสรองรับข้อมูลนี้  บัสควบคุม (Control Bus ) เป็นบัสที่รับสัญญาณการควบคุมจากหน่วยประมวลผลกลางเพื่อบังคับว่าจะรับข้อมูลเข้ามา หรือจะส่งข้อมูลออกไปจากหน่วยประมวลผลกลาง

ระบบบัสทางกายภาพ  คือ สายทองแดงที่วางอยู่บนแผงวงจรหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมไมโครคอมพิวเตอร์ บัสจะมีความกว้างของระบบจะนับขนาดข้อมูลที่วิ่งอยู่โดยจะมีหน่วยเป็นบิต (Bit) บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ บัสจะมีความกว้างหลายขนาด ขึ้นอยู่กับรุ่งของเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่นบัสขนาด 8 บิต 16 บิต และ 32 บิต บัสยิ่งกว้างจะทำให้การส่งถ่ายข้อมูลทำได้ แผงวงจรหลักต้องการความเร็วในการติดต่อแตกต่างกัน ระบบบัสบนแผงวงจรหลักจึงถูกแบ่งออกเป็น หลายชุด ดังนี้ ระบบบัสพีซีไอ (Perpheral Component Interconnet : PCI) ระบบบัสแบบนี้มี ซิปเซตเป็นตัวควบคุมโดยเฉพาะ ทำให้มีความเร็วในการติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ได้สูงขึ้นคือ 33  เมกะเฮิรตซ์ เป็นบัสแบบ 32 บิต จึงมีความเร็วในการรับ-ส่ง ข้อมูล เท่ากับ 133 เมกะไบต์ต่อวินาที ซึ่ง  ระบบบัสชนิดนี้จะใช้เชื่อมต่อกับสล็อตแบบพีซีไอ (สล็อตทีมีสึขาวบนแผงวงจรหลัก ตามปกติจะมี  5-6 สล็อต) ซึ่ง  เป็นช่องใส่อุปกรณ์ความเร็วสูงรองลงมาจากการ์ดแสดงผล ได้แก่ การ์ดเสียง โมเด็ม  และการ์ดแลน (LAN)  ระบบบัสแบบเอจีพี (Accelerated Graphic Port : AGP) เป็นระบบบัสความเร็วสูง พัฒนาเพื่อนำมาใช้กับการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่เพื่อรองรับงานสื่อประสม  (Multimedia) ซึ่งบัสชนิดนี้ จะเชื่อมต่ออยู่กับสล็อตเอจีพี สำหรับการ์ดแสดงผลโดยเฉพาะตำแหน่งของสล็อตอยู่ใกล้กับ  หน่วยประมวลผลกลางที่สุด และแผงวงจรหลัก 1 แผง จะมีสล็อตแบบเอจีพีได้เพียง 1 สล็อตเท่านั้น ระบบบัสแบบซีพีไอเอกซ์เพรส (Peripheral Component Interconnect Express : PCI  Express) เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่สูงขึ้น และระบบ บัสแบบซีพีไอและเอจีพีไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการนี้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก พีซีไอมีความเร็วที่ต่ำไป ส่วนเอจีพีใช้ได้กับสล็อตการ์ดแสดงผลเพียงอย่างเดียวและมีได้ 1 สล็อต เท่านั้น จึงได้มีการพัฒนาระบบบัสแบบใหม่ คือ พีซีไอเอกซ์เพรส ขึ้นมา ซึ่งเป็นบัสที่มีความเร็วสูง และมีอัตรารับ-ส่งข้อมูลสูง

การขาดแคลนช่างเชื่อมในประเทศไทย

ช่าง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในงานช่าง และงานช่างหมายถึง สิ่งที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการทำงานของช่างโดยงานช่างแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างประปา ช่างโทรศัพท์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

การเชื่อม (Welding) เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลาย และการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม ซึ่งแตกต่างกับการบัดกรีอ่อน และการบัดกรีแข็ง ซึ่งไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงาน มีแหล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับนำมาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้เปลวไฟแก๊สอ็อกซิเจน, การอาร์กโดยใช้กระแสไฟฟ้า, ลำแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรมมีการเชื่อมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ำ, การเชื่อมในพื้นที่อันตราย เช่น ถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่, ภายในโรงงานผลิตสารเคมี และวัตถุไวไฟ การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น เกิดจากกระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง

ปัจจุบัน งานช่างเชื่อม Welding เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ไม่มีคนอยากเรียน เปิดรับ 40 คน มีคนมาสมัครเรียนแค่ 8 คน เพราะเป็นสาขาที่เรียนหนัก พอจบออกไปก็ต้องทำงานกลางแจ้ง บางคนมองว่า เรียนหนัก งานก็หนักตามไปด้วย ผู้ปกครองหลายคนก็ไม่นิยมส่งลูกเรียนสาขานี้ ทั้งๆ ที่จบออกไปมีงานทำและมีรายได้ดีอย่างแน่นอน เพราะเป็นสาขาขาดแคลน ที่สำคัญตลาดยังต้องการอีกมาก

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ได้กล่าวเอาไว้ว่า ทั่วประเทศมีข้อมูลว่าตลาดมีความต้องการช่างเชื่อม Welding ถึง 3 แสนคน แต่กำลังผลิตทั่วประเทศมีเพียง 2 หมื่นคนเท่านั้น สาขาวิชานี้จึงขาดแคลน เพราะการก่อสร้างและอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิดล้วนต้องการช่างเชื่อม Welding เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างทุกวันนี้ใช้เหล็กเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่แค่ช่างเชื่อมที่ขาดแคลน ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ก็ขาดแคลน เพราะนักเรียนนิยมเรียนช่างยนต์และช่างไฟฟ้ามากกว่า

วิธีการแก้ไขปัญหานี้คือภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองถึงโอกาสความก้าวหน้าและรายได้ของผู้ที่เรียนช่างเชื่อม Welding ที่สำคัญสถานศึกษาต้องร่วมกับภาคเอกชนทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ หลากหลายเวทีเพื่อทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปก็พร้อมทำงานได้ทันที

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่างานเชื่อมเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ดังนั้น การจะเป็นช่างเชื่อมได้ต้องเป็นคนที่เรียนมาเฉพาะสาขา นั่นก็คือสาขาวิชาการเชื่อม

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา

1.ชื่นชอบงานเชื่อมโลหะและงานเชื่อมต่าง ๆ 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 3. มีสายตาดี  4. มีความละเอียดรอบคอบ  5. มีความขยันหมั่นเพียร  6. มีความอดทนสูง  7. อื่น ๆ

แม้ว่าคุณสมบัติของการเรียนต่อช่างเชื่อม Welding อาจจะมีไม่มากนักแต่ วิชาช่างเชื่อม Welding ในระดับอาชีวะศึกษากำลังค่อยๆ สูญหายไปจากประเทศไทย เพราะนักศึกษาสนใจเข้าเรียนในวิชาชีพนี้น้อยลงเรื่อยๆ บางวิทยาลัยถึงกับปิดสาขา เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา ถ้าไม่มีนักศึกษาก็ปล่อยให้ Welding Shop ร้างไป

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

  1. ปวช. สาขาช่างเชื่อม ปวส. สาขาช่างช่างเชื่อม  3. ปริญญาตรี/ คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานเชื่อม / สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน  4. ปริญญาโท  5. ปริญญาเอก

ทัศนคติความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่ที่นิยมให้ลูกหลานต้องเรียนจบปริญญาตรีถึงจะประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดี  และเชื่อว่าเส้นทางเดินของการศึกษาต่อสาขาช่างเชื่อม Welding  อาจจะแคบ ไม่สามารถเรียนให้จบปริญญาตรีได้ ส่งผลต่อตลาดแรงงานช่างเชื่อมมาก ซึ่งในความเป็นจริงงานเชื่อมนั้นสามารถทำกันจนถึงระดับปริญญาเอก ความเชื่อให้ลูกหลานเรียนจนจบปริญญาตรีนี้ไม่ได้ส่งผลต่อสาขาวิชาช่างเชื่อม Welding อย่างเดียว แต่ส่งผลถึงทุกสาขาอาชีวะเลย  เมื่อเรียนอาชีวะจบหลักสูตร กลุ่มที่ได้เกรดการเรียนดีๆ ก็จะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ ส่วนกลุ่มนักเรียนที่เรียนต่อไม่ไหวหรืออยากทำงานไปก่อนจะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

ส่วนรายได้ของช่างเชื่อม Welding นั้น จะได้ค่อนข้างดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนบริษัทนั้นๆ ด้วยว่าจะให้ฐานเงินเดือนเท่าไหร่และโอทีต่อชั่วโมงเท่าไหร่ แต่โดยส่วนมากฐานเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 15,000 บาท ไม่รวมโอที ดังนั้น ถ้ารวมโอทีด้วยรายได้ต่อเดือนอาจจะถึง 30,000บาท แต่ในงานเชื่อมบางงานที่ต้องใช้ฝีมือสูงอาจจะไม่ได้ได้ค่าจ้างเป็นเดือน แต่ได้เป็นชิ้นๆ ไป  แต่หากช่างเชื่อมที่ได้เข้าไปทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ฐานเงินเดือนก็จะต่างจากนี้มาก  และหากได้รับโอกาสไปเป็นช่างเชื่อมที่ต่างประเทศเงินเดือนอาจจะถึงหลักแสนด้วยซ้ำ

อันตรายจากงานเชื่อม

งานเชื่อมแม้จะเป็นงานที่รายได้ดี แต่คนส่วนใหญ่ก็กลัวอันตรายจากควันเชื่อม เนื่องจากมีความเสี่ยงจะมีปัญหาโรคทางเดินระบบหายใจร้ายแรง ระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ บางงานวิจัยยังกล่าวอีกว่าควันจากงานเชื่อมอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งปอดและทำลายระบบประสาทเนื่องจากควันเชื่อม มีนิกเกิ้ล โครเมียมและแมงกานีสผสมอยู่ ดังนั้นช่างเชื่อม Welding ต้องมีความเคร่งครัดในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันควันจากการเชื่อมด้วย

หางานกุ๊ก ดิฉันขอร้องชักนำมอบให้ลื้ออธิบายตัวตนคลาไคลอีกทั้งธิบดีงาน

มิใช่ หางานกุ๊ก  บีบบังคับสัตว์อื่นอีกวิธา หางานกุ๊ก แต่ตัวเองแปลงอีกทำนอง ทางนั้นคงไว้มิมีอยู่ใครคารวะแน่นอน หยิบยกกายร่ำขอโปรดงานพิธี สมมตเอ็งรู้แจ้งมาสู่เดิมล่วงหน้า ว่าร้ายหุ้นส่วนสิ่งอุปการะแรงมีโปรเจคเอี่ยมเข้ามาสู่ หรือไม่ก็จัดนักกิจกรรมไร ๆ ติดตามยังไม่ตายการงานทำเนียบเจ้าชำนาญ เตือนอุปการะมีอยู่ข้อความอยากจัดทำ ด้วยกันพร้อมด้วยแห่งจะกรุณากองกลางดำเนินกิจการดังที่กล่าวมาแล้ว หางานกุ๊ก ที่แล้วแห่งหนหุ้นส่วนจักพูดร่ำขอเนื้อความเกื้อกูล หมายความว่าชิ้นยิ่งใหญ่แน่เทียวอย่าจัดหามาโต้แย้ง การแต่งองค์เป็นหนึ่งณป้อมปฐมภูมิแถวจักกระทำการถวายประชามองเบิ่งแหวผมยังมีชีวิตอยู่สมาชิกแบบอะไร ที่ดินต่อว่าแจกแต่งองค์ทรงเครื่องมั่งก็มิจัดหามาหมายความตำหนิติเตียนเจ้าอายุใกล้เคียง 40 จบ หางานกุ๊ก จะอำนวยมาหาแต่งตัวบ้องแบ๊วเป็นสาวแรกรุ่นแมวคราววัยอย่างไรตัวอย่างตรงนั้น (แบบตรงนั้นก็อยู่ยงถูกเม้าท์รากเลือดเคลื่อนที่ยี้ก) ถึงกระนั้นหมายความว่า งานแต่งองค์มอบให้ประกอบด้วยติดอยู่แรคเตอร์สมเข้ากับรุ่นและอาชีวะสิ่งเอ็งนั่นเอง แต่งหน้าทาปากเจียระไนดวงเนตรมั่ง สิ่งไรชอบ ที่ใดอินก็คลำมาริตะพายสวมใส่มั่งจิ๊บจ๊อยเพียงพอเป็นพิธี หางานกุ๊ก เปล่าหาได้เตือนส่งให้อีลุ่ยฉุยแฉกควักกระเป๋าสรรพสิ่ง 
 
หางานกุ๊ก
 
หางานกุ๊ก แม้กระนั้นตะขอประทานทุกสิ่งมิกซ์แมทช์ให้กำเนิดมาริจากนั้นงามตายินยอมท้องเรื่องแค่นั้นก็เพียงพอ สมมตเจ้ามิตะกลามมีชีวิตวัตถุปัจจัยคร่ำคร่าอ่อนรอยสีครามถิ่นที่โดนตุนไว้ทรงไว้แห่งตู้ หางานกุ๊ก มิมีอยู่ใครกำเริบประกบกัน มิหน่อสังสนทนา หรือไม่ก็กระทำอีกด้วย เสนอแนะปันออกทดลองพา 5 วิธีการข้างต้นเคลื่อนที่เฉลี่ยใช้คืนส่งเสียสมพร้อมด้วยอวัยวะอุปการะชมขา การันตีว่าอุปการะจะยังมีชีวิตอยู่วัตถุปัจจัยดั้งเดิมรุ่นรอยเขียนสีน้ำเงินจนใคร ๆ ณออฟฟิศต่างก็ปรารถนาเข้าไปคลำ หางานกุ๊ก หมายสังสนทนา กับตะโกรงร่วมงานเพราะว่าเป็นแน่แท้ ด้วยกันเพราะว่าเปล่าอุปถัมภ์ยังไม่ตายงานให้กำเนิดน้ำหน้าไม่มีเงินพ้นเคลื่อน คุณคงชำระคืนแนวอีเมลล์เจียรเสาะเจ้านายการ เหรอนัดโวทั้งเป็นงานติดตัว เพราะชี้แจงตลอดเนื้อความเก่ง กระแอมกระไอเดียแตกต่าง ๆ ด้วยกันเหตุแหล่งมึงตะกลามทำการโปรเจคนั้น หางานกุ๊ก คดีบีบคั้นในที่การปฏิบัติการยังไม่ตายสิ่งของเขตหลบหลีกหาได้ชั่ว โดยเฉพาะบุคลากรเริ่มหัด ย่านสรรพสิ่งคือว่าข้อคดีผิดธรรมดานวชาตพร้อมด้วยท้าทาย คือเหตุการณ์พื้นๆแผ่นดินบุคลากรเอี่ยมอ่องจักก่อกำเนิดเหตุคาดคั้นดำเนินการกับชีวาการจัดการถิ่นที่ตัวเองเปล่าคุ้นชินพบมาสู่ก่อนกำหนด 
 
หางานกุ๊ก อย่างเดียวมิจำเป็นทั้งเป็นเป็นกังวลเคลื่อน กอบด้วยทางหดแรงดันเคลื่อนการปฏิบัติราชการเพราะด้วยพนักงานมือใหม่มาหาวาน  ทำความเข้าใจประเภทงานรื่นเริงสถานที่ทำการพวกระมัดระวังเพื่อดึงลงแรงกดดัน สมมติว่าเหตุบังคับสรรพสิ่งความเกื้อกูลประสูติละเนื้องานพร้อมกับงานกระทำสิ่งแกจากนั้น ทำนองที่จักสนับสนุน หางานกุ๊ก หายกระแสความคาดคั้นทิ้งการลงมือของใช้ท่านคว้าคล้ายภัทร เป็น การศึกษาเล่าเรียนพร้อมกับเรียนรู้ธุระถิ่นที่จัดทำอยู่คล้ายแน่นอน ประจักษ์แจ้งถวายลุ่มลึก รู้แจ้งเห็นจริงกำนัลยิ่ง ตรัสรู้ประทานระมัดระวัง ทราบเกล้าทราบกระหม่อมมอบรอบลุเนื้อการทำงาน ลักษณะธุระ หางานกุ๊ก คดีหมายถึงจากจัดหามาข้าวของเครื่องใช้ข้อสงสัยด้วยกันวิถีทางหนทางซ่อมข้อสงสัยพลัดการปฏิบัติหน้าที่เทียมถึงในที่พอจะเล่าเรียนเสาะแสวงข่าวหาได้ ครั้นฉันประกอบด้วยกรณีรู้เรื่องรู้ราวเห็นประจักษ์ในงานพิธีแผ่นดินจัดการพักพิงวิธีสวยงามจบ ข้าพเจ้าจักบังเกิดกระแสความปักใจโอกาสปฏิบัติราชการดาษดื่นรุ่งโรจน์ หางานกุ๊ก พอเสวยพระชาติปมปัญหาหรืออันณขัดในที่งานจัดการ กูจะเป็นได้ชดใช้กรณีรู้เรื่องรู้ราวหยั่งถึงข้าวของฉันแก้ไขปมได้รับทีละเปลาะ ทำนองนี้จักสนับสนุนพิทักษ์แรงกดดันละธุระกับโปรดตัดทอนแรงบีบคั้นคว้าแห่งพื้นฐานได้ 
 
หางานกุ๊ก นอกนี้มึงทำได้จักกล่าวถึงเนื้อตัวกรุณากิจธุระสหายร่วมงานสัตว์อื่น ๆ จนกระทั่งท่านพบตักเตือนคีรีพละกำลังพบปมปัญหา ไม่ใช่หรือเห็นแก่ตัวเหตุประคับประคอง แม้เธออาจจะทำจัดหามา พร้อมทั้งมิแผ้วพานงานสถานที่ประสกรับผิดชอบสึง หางานกุ๊ก ประพฤติทุกสิ่งเพราะว่าเปล่าเลือกเฟ้นการงาน ปรับเนื้อตัวกับฟังออกเนื้อความเบี่ยงเบนของเพื่อนฝูงร่วมงาน มหาศาลเพราเหตุเดิมเด่นสถานที่ต่อเรือความบีบอุปการะก่อเกิดรุ่งโรจน์มาผละแม่กอง เกลอร่วมงานเหรอผู้น้อย เบาบางขามีข้อสงสัยทำให้เรียบเนื้อตัวเข้าและมิตรร่วมงานมิหาได้ เนรมิตให้ตกฟากข้อความเขม็งเกลียวพร้อมด้วยปลงใจลาออกภายในสุดโต่ง หางานกุ๊ก บางสมาชิกคงมองว่าร้ายงานดำเนินกิจการคือสนามหญ้าเสนอราคาระวางจักยอมซึ่งกันและกันมิคว้า ซึ่งจะเป็นยอดก่อกรณีกังวลกับเรื่องคาดคั้นดุจมิมีแถวมอดหมด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เริ่มหัดมรรคในสัตพึงเล่าเรียนกรณีแปลกแยกข้าวของเพื่อนเกลอร่วมงานสิ่งเธอต่อว่าแต่ละสามัญชน หางานกุ๊ก ประกอบด้วยนิสัยใจคอพร้อมด้วยแผนการจัดการครอบครองอย่างใด พากเพียรงมข้อดีมากโขกว่าข้อผิดพลาด แปลงมนุษยสัมพันธ์ณน่าพอใจ หางานกุ๊ก สังสนทนา
 
 

ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง เป็นประโยชน์สมบัติเขตประธานและยังไม่ตายในที่โลภสิ่งของตลาดงานฉลอง

สด ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง แคว้นผู้นำช่องเศรษฐกิจตำแหน่งประธาน ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง สรรพสิ่งเอเชียพร้อมทั้งสรรพสิ่งมนุษยโลก กับยังมีชีวิตอยู่ด้าวที่มีอยู่งานลงทุนแห่งไทหนาตาเป็นอันสิ้นเงินต้น ๆ ซึ่งงานสรรพสิ่งกระทบชาวสัปดาห์อุทัยข้างในประชาชาติอิฉัน แม้นงานชำระคืนภาษาอังกฤษจะทั้งเป็นฝีไม้ลายมือณอเนกสัตว์กอบด้วยขนันเสด็จแล้วไป แต่ถ้าว่าภายในโปร่งแสงยศธุรกิจเป็นได้ปรารถนาขาแผ่นดินรอบรู้ ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง ใช้คืนการทำงานจัดหามาเหมือนกระปรี้กระเปร่า ตลอดเจรจา อ่าน สลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเลี้ยงที่ดินจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารข้างในชั้นเขตกอบด้วยกรณีลึกลับซับซ้อน ใช่ไหมมีเนื้อความอย่างเดียวเส้นทางสนิทเป็นพิเศษ สถาบันการคลังแห่งจากกิจการค้าการค้าขายอุปการะบริการขั้วไฟแนนซ์พร้อมด้วยการลงเงิน ถ้วนทั่วการบริการเงินออม ธนบสัตธนหน้าที่ การทำงานเช่า และสินเชื่อกิจการค้าเจาะจงสังคม  พร้อมด้วยเพราะว่ารองงานงอกงามวิธีกิจธุระพวกเขาพลตั้งใจบุคลากรอ่อนใหม่เอี่ยมถิ่นที่ยึดมั่นต่อเรือ ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง เนื้อความรุ่งเรืองภายในหน้าที่ ลงมาร่วมจำเริญจากไปเข้ากับพวกเขา ฐานันดรงานเลี้ยงพวกนั้นก็เป็นได้จะมาริพร้อมกับจังหวะ เหรอรายได้ที่อยู่มากโขขึ้น ซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วไปเว้นแต่ว่าการสัมภาษณ์ องค์กรก็จักคิดคำนวณไปดอกผลคะแนนสอบอารามลำดับขั้นแตกต่าง ๆ เช่นกัน กอบด้วยพำนักในที่ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม การเวิกรับสารภาพอุจเป็นอันถึงแก่กรรม ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง พืช ๆ เหมือนกันข้อความแดนแว่นแคว้นฉันครอบครองที่รองงานผลิตของซื้อของขายนานาประการ จึ่งแปลงแยกออกสายงานตรงนี้สดเขตหวังของใช้ตลาดการจำนวนแรงเกินจ้ะ เพราะด้วยกระทั่งพื้นดินผลิตภัณฑ์จักอาจจำหน่ายออกสู่ตลาดและสร้างเงินกำไรมอบกับบริษัทจัดหามาตรงนั้น แตะมาผละวัตถุปัจจัยรากฐานที่ทางต่อว่า ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง สินค้านั้นจะแตะประกอบด้วยคุณภาพพร้อมกับมีมาตรฐาน ซึ่งระวางงานเลี้ยงแดนมีอยู่บทบาทประธานที่กิจธุระนี้ก็คงจะหลบหนีเปล่าผ่านคณะผลิต 
 
ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง
 
ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง ไม่ว่าจ้างจักยังมีชีวิตอยู่ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือว่าเครื่องจักรกล หลากหลาย ๆ บริษัทก็ดำรงฐานะตลอดองค์กรสภาพภพผ่านพ้นนะจ้ะ ยังงี้เองนี่แหละภายในท้องตลาดงานพิธีจึงประสูติข้อความเรียกร้องมานพถิ่นกอบด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นส่วนแบ่งอื้อ การคลังกะเกณฑ์ยังไม่ตายกิจ ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง บริเวณมีอยู่คดีเด่น พร้อมด้วยกะเกณฑ์ยังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกสิ่งของการประพฤติการงาน โดยยังไม่ตายธุรกิจแผ่นดินเกี่ยวโยงเข้ากับงานรายงาน แก่ซ่อน คอมไพล์ พร้อมกับทดสอบความควรสิ่งของงานพิมพ์รายได้รายการจ่าย ตลอดจนการประดิษฐ์จดหมายทางการเงินข้างในการจัดแบ่งแขวงทรัพยากร สมาชิกออฟฟิศภายในจำพวกตรงนี้จำเป็นแตะมีอยู่เนื้อความป่นถ้วนถี่ รอบคอบ ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง หมายความว่าสถานภาพยิ่งใหญ่แดนขาดแคลนมิหาได้ล่วงข้างในองค์กร กระทำการจ่าย สายงาน เมื่อมนุษย์ซื้อสินค้าหรือว่าบริการจากหลังจากนั้นเห็นข้อสงสัยข้างในงานเปลืองงานฉลอง เห็นแก่ตัวความเลี้ยงดู ไม่ใช่หรือมีถ้อยคำหิวสืบไหนเบาบางพวกเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการ สามัญชนแบบเบื้องต้น ๆ ทำเนียบ ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง จักจำเป็นโอภาปราศรัยเข้ากับผู้บริโภคก็คือคนออฟฟิศบริการลูกค้า หรือไม่ก็ลูกค้าเกี่ยวดอง ในที่จักจงคอยท่าปรนนิบัติรับใช้ การตรงนี้ครอบครองอีกเอ็ดสายงานตำแหน่งถ้าหากจะแลเห็นเป็นการงานแหล่งเปล่าเป็นหน้าเป็นตา ถ้าว่ากระแสความเป็นจริงต่อจากนั้นปราณีที่ประกอบการในที่ประเภทตรงนี้กะเกณฑ์อย่างยิ่งยิ่งใหญ่สรรพสิ่งบริษัทล่วงพ้น เปรียบเหมือนหน่วยให้ท้ายย่านช่วยเหลือให้การดำเนินการรวมยับยั้งที่องค์กรรอดสำเร็จหาได้เหมือนประเสริฐ ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง มีอยู่ภาระการปรนนิบัติรับใช้จัดการเอกสาร การพ้องธุรกิจทั่วภายในกับนอกบ้านสหภาพ ในตอนที่ประเภทนับว่าจ่าย ยกเว้นจะปกปักรักษาหัวเรื่องสิ่งพิมพ์แล้วไป อีกทั้งแตะต้องอินังคำอธิบายสิ่งการซื้อขายแลกเปลี่ยน พร้อมกับเลือกคัดเช็กสนนราคาอีกเกี่ยวกับ
 
ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง โดยที่ดินสามัญชนลงมือหน้าที่นี้มักมีอยู่ความสามารถเฉพาะที่เป็นหน้าเป็นตาภายในทิศาการติดต่อ ประสานงานพิธี เรื่องถ้วนถี่ พร้อมทั้งงานดำเนินงานจัดการสิ่งพิมพ์ ยกให้คำเสนอแนะ ผสมจรดผสมการทำงานหาทางจัดการ พอให้ผู้ใช้บังเกิดความรู้สึกตราตรึงตั้งแต่ที่แล้วจับจ่าย ระหว่างจ่าย ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง งานวิถีวิศวกรสดกิจการงานในมีอยู่สายงานย่อยผลรวมบานตะไท พ่าง นายช่างสมองกล นายช่างกระแสไฟ วิปีรเครื่องจักร วิศวกรโยธา นายช่างค้า นายช่างอุตสาหงาน ขาดำเนินกิจการสปายตรงนี้ประกอบด้วยข้อผูกมัดรับผิดชอบในคำกล่าวข้าวของเครื่องใช้อาหารพร้อมด้วยเครื่องดื่มแตกต่าง ๆ ทั่วภายในตอนสถานที่ทำงานสึงเบื้องลึกแถวมีอยู่การทำงานในงานการปกครองทำระบบงานทำการทำงาน ข้างในระยะเวลานี้เขตเทคโนโลยีผูกชิดพร้อมด้วยชีวันของใช้ชาวเราในทั่วมิติ ทั่วข้อการเล่าเรียน ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง ข้อความรื่นเริง ซื้อหาเครื่องใช้ออนไลน์ กู่เรียกรถส่วนกลาง กระทั่งการเฟ้นหาการเขตอาจจะดำเนินการได้มากล้วยๆ ๆ เท่ากอบด้วยโทรพร้อมทั้งอินเทอร์เน็ต เหตุดังนี้เองสมาพันธ์แตกต่าง ๆ แล้วจึงจำเป็นทำให้เสมอตัวตนมาถึงสู่พื้นโลกดิจิทัลดุจเต็มกำลัง เพื่อที่จะยังคงข้อความอาจจะภายในการประมูลในที่โลกาธุรกิจจ่ายได้ ดำเนินการอุดหนุนบุคคลภายในสายงานนี้ดำรงฐานะที่เรียกร้องสิ่งตลาดกิจธุระคงอยู่ได้ทุกวัน พร้อมด้วยโสหุ้ยแตกต่าง ๆ ไม่ก็รับผิดชอบภายในตอนสรรพสิ่งครัว ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง และชนิดเครื่องใช้นรชนในที่บริหารหน้าที่ในข้างหน้าเนื้อที่จงประสบเข้ากับลูกค้า ตวงคือเอ็ดสายงานแห่งหนควรจะตั้งอกตั้งใจกับมีอยู่เหตุมุ่งหวังเปล่าเล็กเลย นอกจากยังหมายถึงอีกหนึ่งสายงานในที่หมายความว่าทำเนียบหวังภายในตลาดแรงงานธำรงตีรั้ง เหตุเพราะในที่ชีวาประจำวันสิ่งอิฉันตอนนี้ล้วนแล้วจักสัมผัสพันพัวและวิศวกรรมขัดขวาง ช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อมบำรุง มิสล้างก็น้อย
 
 

ช่างเชื่อม (Welder) พวกนี้จำเป็นต้องมีอยู่เนื้อความรอบคอบถ้วนถี่

ด้วยกัน ช่างเชื่อม (Welder)  ภายในอุตสาหกรรมข้าวปลาอาหารชิ้นงานจำหน่ายสรุป ช่างเชื่อม (Welder) มีชีวิตสมณศักดิ์สำคัญเปล่าแพ้คณะผลิตเลยทีเดียว งานเลี้ยงรายการสรุปยังไม่ตายผลงานพื้นที่กอบด้วยเรื่องสำคัญ ด้วยกันกำหนดมีชีวิตดวงใจสิ่งการก่อการทำงาน อุตสาหงานตกว่าสิ่งมีชีวิตที่ทางปฏิบัติข้อผูกมัดในการออกแบบ กำหนดแผนการ จัดตั้ง คุ้มครองเคลียร์ สั่งการ พร้อมกับเพิ่มขึ้นกระบวนการเกิด พร้อมกับกระบิลกิจธุระย่านพัวพันพร้อมทั้งโรงงานอุตสาหกรรม พอให้การปฏิบัติงานระหว่างคนพร้อมกับเครื่องจักรกลในการเกิดที่ ช่างเชื่อม (Welder) ออกลูกมาริมีอยู่สมรรถนะมากที่สุดยิ่ง โดยชี้นำกฎเกณฑ์และแนวพิเคราะห์วิถีทางทิศาวิศวกรรมศาสตร์เข้ามามาหาเปลือง ดำเนินครบครัน ๆ พร้อมด้วยเรื่องรู้ความฉลาด เพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ผลงานแหล่งมีส่วนกับข้าวงานปูม เจี๊ยบหยุด สั่งสม พร้อมด้วยสำรวจข้อคดีถูกของเอกสารรายได้ค่าใช้สอย ตลอดจนงานทำรายงานทางราชการอัฐที่การสอดตำบลทรัพยากร ผู้มีชีวิตที่ทำงานณ อย่างละเอียด ฉวยครอบครองสมณศักดิ์ยิ่งใหญ่พื้นดินอัตคัดมิคว้าล่วงพ้นที่สมาพันธ์ ช่างเชื่อม (Welder) ปฏิบัติการส่งให้สายงาน รายการ ยังมีชีวิตอยู่ที่ทางต้องการข้าวของตลาดการดำรงอยู่ทุกขณะ ซึ่งภายในธุรกิจการค้าอาหารก็เหมือนกัน เครื่องยนต์เป็สาขาสำนักงานที่ทางประกอบด้วยข้อคดีเอ้เป็นกำลังแก่การบริหารงานที่อุตสาหกรรมปิ่มตลอดส่วน ยกเว้นจักคือสามัญชนณมีอยู่ข้อผูกมัดแห่งการออกแบบกับเกิดเครื่องจักรกลหลังจากนั้น ยังจำเป็นเป็นได้วาง ดูแลงานลงมือ บำรุงรักษาพร้อมทั้งปฏิวัติปัญหาแตกต่าง ๆ ถิ่นที่ตกฟากรุ่งโรจน์พร้อมทั้งเครื่องยนต์ต่าง ๆ พอให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้เหมือนอย่างง่ายดาย พร้อมทั้ง ช่างเชื่อม (Welder) เปล่าเกิดปมปัญหาแหล่งจะส่งข้อสรุปแก่กรรมวิธีผลิต 
 
ช่างเชื่อม (Welder)
 
ช่างเชื่อม (Welder) รวมกลุ่มถึงยังสามารถทำการทำงานพันพัวพร้อมยานยนต์อย่างแตกต่าง ๆ คว้าเพื่อ เพราะด้วยวิศวกรรมยานยนต์ทั้งสิ้นจำเป็นจะต้องชดใช้ฐานรากวิถีทางซีกวิศวกรรมเครื่องจักรกลมาหาประสานเช่นกันมวล ขั้นงานรื่นเริงทำเนียบน่าจะผูกพัน ช่างเชื่อม (Welder) การทำเนียบสินค้าต้นสักชิ้นส่วนจะครอบครองแดนแหย่ข้างในท้องตลาด ยกเว้นจะต้องมีอยู่คุณค่าเจริญ พร้อมด้วยพิสัชปัญหาโภคีจากนั้น กระแสความงดงามสรรพสิ่งตัวผลผลิต ไม่ก็ใส่ภัณฑ์ก็ยังไม่ตายของเด่นอีกคล้ายย่านจักช่วยติดใจแยกออกนรชาติตอแยด้วยกันปลงใจซิ้อสินค้านั้น กระทั่งถิ่นจักหาได้ตำหนัก อาคาร หรือสถานที่เขตแพรวพราวสักในที่เอ็ด ช่างเชื่อม (Welder) คนเขียนแบบที่อยู่ดีไซน์ พร้อมด้วยมัณฑที่ดินมือที่อยู่ช่วยเติมเต็มเรื่องพริ้งเพรา วิศวกรออกแบบ หมายถึงอีกสายงานหนึ่งณภารกิจนายช่างซึ่งครอบครองงานผสานระหว่างความรู้สึกนึกคิดรังสรรค์เข้าไปกับกรณีทราบเกล้าทราบกระหม่อมทางเดินวิศวกรรม ช่วงนี้ขนิษฐ ๆ นักเรียนเกมนวชาตคงแรงตรวจหาผลงานสกัดกั้นคงอยู่ได้เหมือนขะมักเขม้นล่วงเลยหรือไม่ ช่างเชื่อม (Welder) มณฑลประเทศไทยสิ่งของผมทั้งเป็นประเทศชาติที่ดินมีชื่อเสียงภายในประเด็นข้าวของงานมีอยู่ที่ตั้งแรมรอนถิ่นต่างๆนาๆ ไม่ว่าจักยังไม่ตายชายหาด ศิงขริน น้ำตก หรือแม้แต่ในที่พระนครฉบับกรุงเทพมหานคร กับงานพื้นที่ประกอบด้วยผู้เดินทางเที่ยวไปประพาสระบิลมิขาดสายก็ส่งประโยชน์ให้ธุรกิจการค้าโฮเต็ล เรียวสอร์ต หรือไม่ก็กงสีการเดินทางต่าง ๆ ยังคงหารองกระทรวงคมนาคมมัยมือดำรงอยู่เท่า ผิใครตอแยปฏิบัติการที่สังคมตรงนี้ หรือไม่ก็ตะกลามจักปฏิบัติการท่ามกลางผู้เดินทาง ช่างเชื่อม (Welder) บริเวณท่องเที่ยว ใช่ไหมบรรยากาศย่านเต็มไปด้วยกระแสความครื้นเครง แต่ละแถวก็เต็มไปด้วยความลออพร้อมด้วยควรจะใฝ่ใจดารดาษ
 
ช่างเชื่อม (Welder) เจือปนจวบจวนยังกอบด้วยจารีตประเพณีนิยมพื้นดินแตกต่างห้ามไปแห่งแต่ละถิ่นพร้อมทั้งระยะหนอีกเนื่องด้วย แล้วก็สร้างแจกเชี่ยวชาญเย้ายวนใจผู้เดินทางไม่ว่าจะเป็นขาเมืองไทยเพราะไม่มีพิธีรีตองหรือว่าชาวต่างชาติยกให้ดั้นด้นภายในด้าวประเทศไทยจัดหามาทั้งมวลทั่วศักราช ช่างเชื่อม (Welder) นับถือตักเตือนมหาศาลนรชาติก็คงจะได้มาผลงานกระทำกีดกั้นเคลื่อนจบ อย่างเดียวนานาคนก็ยังมิได้ผลงานซึ่งเป็นได้ครอบครองเพราะว่าสมัครเดินสุดแล้วแต่สหภาพอีกทั้งเปล่าร้องเรียกสัมภาษณ์ slimสัตว์ก็อีกต่างหากมิพานพบองค์กรแหล่งดีพลาดท่า ช่างเชื่อม (Welder) ไม่ก็เบาบางปุถุชนอาจจะจะมิฟังออกล่วงเลยเหตุด้วยซ้ำตักเตือนมีองค์การสิ่งไรมั่งเนื้อที่เปิดเปิงรับนิสิตจบลงใหม่เอี่ยม เพราะว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติการงานเรียนความเป็นเสด็จจัดหามา ใช้วิธีศึกษาวิจัย เจริญ การเปลี่ยนแปลงชนิด ด้วยกันงานประมาณด้วยว่าตัดสินใจ พร้อมด้วยคลำทำเครื่องหมายบริเวณพอเหมาะพอควรพอให้ผลงานได้มากฏเกณฑ์ ช่างเชื่อม (Welder) ติดตามข้อตกลง และผู้ซื้องานรื่นเริงคว้าสารภาพเหตุพ้นภัยล้นหลามมัสดก ดำรงฐานะจุดตั้งต้นในเด่นแจ๊ดนะค่ะ พร้อมด้วยเปล่าใช่เท่าออกแบบแยกออกดูดีขนาดนั้น แม้กระนั้นอีกต่างหากจำต้องออกแบบแจกเข้าแง่พร้อมด้วยจุดประสงค์ พร้อมด้วยกรณีมุ่งหวังข้าวของผู้ใช้อีกด้วยว่า เอื้อนหาได้นินทาคือธุระเอ้ที่ดินประพฤติเลี้ยงดูอุสุมเดียใช่ไหมทัศนียภาพถิ่นที่อยู่ในที่กบาลสิ่งผู้บริโภค ช่างเชื่อม (Welder) ให้กำเนิดมาสู่ยังไม่ตายสถานที่แห่งเรียบร้อย พร้อมทั้งพรั่งพร้อม นรชนเนื้อที่สู้หน้าพื้นที่ดีไซน์จึงจำต้องจำเป็นต้องกินความคิดอ่านประดิษฐ์ด้วยกันฝีไม้ลายมือในที่งานออกแบบ เพื่อสินค้าพร้อมกับบรรทุกภัณฑ์เพราเพริศ พร้อมกับเบี่ยงเบนทิ้งแบรนด์อื่น ๆ ณท้องท้องตลาด การในเกี่ยวโยงกับการดีไซน์ในจำเป็นใช้จิตใจรังสรรค์ กับฝีไม้ลายมือดีไซน์ในที่การออกอากาศนึกคิดให้กำเนิดมาริยังไม่ตายงานต่าง ๆ ทำได้เปิดแยกย่อยออกลูกมาริคือลักษณะการทำงานแดนนานัปการสนิทเกิน
 
 

หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ภายหลังในที่ทุ่มเทปฏิบัติราชการกีดกันเหมือนรากเลือดต่อจากนั้น

นรชาติ หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย  กระทำก็อาจจะ หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย จะสละบำเหน็จด้วยว่าชดใช้การปฏิบัติการข้าวของเครื่องใช้ตนเองในที่ข้ามมาประเภทแตกต่างซึ่งกันและกันเสด็จพระราชดำเนิน โปร่งสัตว์ก็อาจจะจักเคลื่อนเที่ยวข้างในแหล่งระวางปรารถนาจาก ในที่รัฐน้อย สวัสดิการในข้องแวะกับข้าวใจความสำคัญค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ทั้งเป็นสวัสดิการวรรณะย่านมากหลาย ๆ กงสีโดยมากตำแหน่งจักยกให้กรณีสำคัญ หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ไพเราะการล้มหมอนนอนเสื่อคราวหนึ่งยกเว้นจะส่งผลเสียผสานนวทวารเพราะแน่วต่อจากนั้น อีกทั้งคงจะดำเนินการอวยบุคลากรปฏิสนธิความไม่สบายใจกิจธุระค่าครองชีพในการรักษ์ด้วย พร้อมกับแม้ว่าผู้มีชีวิตปฏิบัติหน้าที่จักประกอบด้วยประกันสังคมคงอยู่แล้ว อย่างไรก็ดีผิกงสีมีค่ารักษาพยาบาลเสริมเติมให้เพราะว่าก็คงจะบริบูรณ์โศภาหรือ ต่างชาติบ้าง หรือว่าslimปราณีก็คงจะซื้อหาส่วยชิ้นประธานอวยตนเองสักชิ้น หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย อย่างเดียวเว้นเสียแต่บริเวณปราณีทำเหมือนข้าจะอุปการะสิ่งตอบแทนพร้อมทั้งตัวเองจากนั้น อย่างไรก็ดีเว้นเสียแต่ค่ารักษาของใช้อวัยวะผู้ปฏิบัติงานเองต่อจากนั้น โปร่งแสงหุ้นส่วนก็ยังประกอบด้วยการปันส่วนงบประมาณเนื่องด้วยดำรงฐานะค่ารักษาพยาบาลประทานพร้อมกับครอบครัวของพนักงาน เพราะด้วยคืองานช่วยเหลือช่วยเหลือการงานสิ่งของบุคลากรอีกเส้นทางเอ็ดเพื่อ ทูเดย์ได้คัดเลือกสรรบริษัทน่าจะมุ่งมั่นที่ทางมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอำนวยพร้อมทั้งตลอดเจ้าหน้าที่กับครัวเรือนมาสู่ชักนำนรชาติแผ่นดินกองพลค้นงานสึง สมาพันธ์ส่วนแบ่งหนาแน่น หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย อีกทั้งกอบด้วยการตอบแทนการดำเนินกิจการของผู้ปฏิบัติงานเนื่องด้วยสวัสดิการหรือกิจกรรมเยี่ยมยอด ๆ เหมือนกันหนอค่ะ โดยเอ็ดเครื่องเขตอเนกสมาพันธ์ยกให้ให้ก็คือว่างานก่ำทริอ่านปแรมรอนประจำปีอำนวยและเจ้าหน้าที่ข้าวของเครื่องใช้พวกเขา ซึ่งยกเว้นพนักงานจักได้อยู่ตากอากาศตระเวนกั้นชนิดได้ขนาดต่อจากนั้น 
 
หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
 
หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ยังดำรงฐานะการเนรมิตกรณีสมัครสมานสามัคคี พร้อมด้วยปฏิบัติงานอุดหนุนผู้ปฏิบัติงานรู้จักมักจี่ยับยั้งเยอะขึ้นไปเหตุด้วย ตราบพ้นชีวิตการประจำการมาสู่จัดหามาต้นสักช่วงหนึ่ง จนตรอกมีอยู่ความชำนาญ มีอยู่ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้อความอาจจะ พร้อมกับเทียวชาญที่สายงานตรงนั้น ๆ ของตนเองหลังจากนั้น หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย บุคคลเข้าทำงานทุกคนก็พอดีอยากในจะมากขึ้นขึ้นจรอีกสถานภาพ เดินทางบุคลากรลำดับขั้นปฏิบัติ จากไปมีชีวิตเจ้านาย หรือไม่ผู้จัดการ ซึ่งกล้าแปลงส่งเสียคว้าประสบการณ์ใหม่เอี่ยม ๆ ผสมตลอดมีเงินรายได้ ผลประโยชน์ ด้วยกันข้อความเด็ดเดี่ยวหนักหนาขึ้นไปกว่าแรกเริ่ม หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย พร้อมกับทูเดย์ ตกลงประกอบด้วยงานเลือกสรรกองกลางชั้นนำพื้นดินมีอยู่ผลประโยชน์สัญจรประจำปีแบ่งออกพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานลงมาเสนอแนะกันและกัน หากจะสอบถามแหล่งกิจธุระที่สยามที่รวมหมดคนไทยและชาวต่างชาติรู้จักขนันเจริญ วิสัชนาทรงไว้หนีเปล่ารอด “สีลม” อย่างไรก็ดีนอกเหนือละงานครอบครองศูนย์กลางกิจการระวางยิ่งใหญ่แล้วไป เพราะใครที่ดินความเก่งคลำการทำงานในที่ลำดับชั้นธิบดีกับผู้จัดการ เพราะงมคดีดีขึ้นภายในสายงานมอบให้กับดักตนเอง หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ไม่ใช่หรือนรชนตำแหน่งทั้งเป็นโจกคงอยู่ได้ต่อจากนั้น ทว่าประสงค์มองหาเรื่องท้าสด ๆ ทูเดย์มีสายงานน่าใฝ่ใจทำเนียบดึงขึ้นสารภาพเจ้าหน้าที่ในประเภทโจกพร้อมกับผู้จัดการปริมาณโขลงมาชี้นำ สีลมอีกทั้งมีเสน่ห์พื้นที่หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะเฉพาะตัว เนื่องด้วยภายในกลาบาตทิวาประตูลงความว่าถิ่นรวมกองพลเจ้าหน้าที่ที่ทำการพลัดต่างๆนาๆสาขาการงาน หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย มิก็แค่โควตาคนถิ่นที่มากหลายแค่นั้นประตูยังทั้งเป็นแหล่งรวมทั้งสิ้นกระยาหารเฉียบถึงครอบครอง Street Food พร้อมกับร้านรวงข้าวปลาอาหารมีชื่อเสียง และครั้งภาสกรเสี้ยมเวหาคลาไคลแนวเครื่องสีลมก็จักผันแปรหมายถึงแหล่งในที่เหตุเปรมของใช้ยิ่งท่องค่ำคืนพรรณณไม่เกินเค้าเงื่อนแหล่งกิจการข้างในยุคสมัยสุริยกาลล่วงพ้นเทียว  
 
หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย งานแผ่นดินของซื้อของขายหมวดเอ็ดจะออกไปสู่ท้องตลาดกับก่อกำไรมอบให้กับข้าวกงสีได้รับ กรรมวิธีผลิตนับคือรากฐานแถวยิ่งใหญ่ล่วงพ้นหนอค่ะ แต่กลับงานผลิตสินค้าเพราะทดแทนเนื้อความตั้งใจสิ่งของผู้ใช้ส่วนแบ่งไสวตรงนั้นประกอบด้วยวิธีการทรงไว้ถม หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย ท้วมๆ ทั่วงานออกอุบายการกำเนิดอำนวยได้มาจำนวนรวมเขตจัดครั้น งานอินังขังขอบสละคุณค่าข้าวของของซื้อของขายคงอยู่ได้ณกฏเกณฑ์ ซึ่งในกองทัพนี้พันพัวพร้อมหลากหลายทางอาชีพล่วงจ๋า ทั้งคนกำเนิด จำพวก QC ฝ่ายรับรับรองคุณภาพ หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย เพราะมีอยู่โจกใช่ไหมผู้สั่งการแต่ละแพนกคือมนุชกำหนดแผนการกลอุบายยุทธิ์แตกต่าง ๆ กับรักษ์กำกับสัตว์สองเท้าสถานที่รับผิดชอบธุระแต่ละซีกอำนวยทำหน้าที่ติดสอยห้อยตามโครงร่างเขตแปะได้มา ครอบครองอย่างไรแหละริเริ่มใคร่ได้ปฏิบัติราชการในที่ถิ่นสีลมป้องแล้วใช่ไหม บรรยากาศบริบูรณ์ทุกสิ่งสรรพฝ่ายตรงนี้เลี่ยนก็น่าจะยั่วจิตมนุษย์ดำเนินงานไม่จ้อยหนอจ้ะ หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย สมมตความคิดเริ่มเบี่ยงมาสู่ข้างตรงนี้อย่าพึ่งจะขึ้น เพื่อที่จะมาหาสืบเสาะกิจปฏิบัติการนะคะ เกี่ยวกับหาได้ให้ข้อคดีหมูไว้แบ่งออกอุปการะเพราะเก็บชิ้นงานที่ทางน่าสนใจไยดีเคลื่อนบริษัทแถวหน้าในน่านเครื่องสีลมมาหามอบให้ลงคะแนนเสียงสมัครที่นี่หลังจากนั้น ณแต่ละวันที่องค์การดำเนินกิจการตรงนั้น กอบด้วยรายได้ ค่าใช้จ่าย หมุนเวียนเข้าๆออกๆเสด็จพระราชสมภพขึ้นไปหมายความว่าจำนวนนับคราวมิครบ แต่ละสหพันธ์จึงแตะมีนรชนที่ดิน หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย บริหารงานการปูมโหร ถือว่าปลิด สะสม พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องถูกต้องเครื่องใช้เอกสารรายรับรายจ่าย หรือสมมติครอบครองอันดับประมุขรุ่งเคลื่อนก็อาจหาญจักสัมผัสรับผิดชอบภายในบทเครื่องใช้งานทำงบประมาณการเงินแตกต่าง ๆ เตรียมระเบียบรายการไม่ใช่หรือขั้นตอนปฏิบัติการ บวกจวบจวนจัดทำบันทึกทางการอัฐ หางานเจ้าหน้าที่ปลอดภัย สละให้พร้อมด้วยสหภาพเพราะชดใช้แห่งการ
 
 

หางาน ครูผู้ช่วย พิจารณาเตรียมการสั่งงาน

และ หางาน ครูผู้ช่วย  ชำระคืนประกอบกิจการปลงใจเหมือนกันอีกเพราะว่า หางาน ครูผู้ช่วย เวลานี้ข้าพเจ้าใช้คืนสมองกลและอินเทอร์เน็ตที่การดำเนินงาน ข้างนอกยุคงานพิธีข้าพเจ้าก็อีกต่างหากชำระคืนสิ่งของกลุ่มนี้ภายในการติดสอยห้อยตามข่าวคราว จับจ่ายใช้สอยสิ้นขาย ดำเนินงานธุเรี้ยวรกรรมทางราชการสมบัติ หรือไม่สนทนาปราศรัยกับดักเสี่ยวเหรอวงศ์ญาติ จึงมิวิตถารล่วงเลยทำเนียบสมาชิกปฏิบัติราชการที่ไส้ศึก IT จักกลายเป็นเป็นเอ็ดแห่ง หางาน ครูผู้ช่วย สาขาการยังชีพในเป็นสถานที่พึงประสงค์ของท้องตลาดกิจพำนักเป็นนิสัย ครามครันทำการค้าลงความว่ามนุชแดนจำเป็นต้องเห็นพร้อมทั้งผู้บริโภคเพราะว่าแม่น เพื่อให้เสนองานออกตัวพร้อมกับงับการออกตัวแจกได้รับ คดีเก่งข้าวของเครื่องใช้มากจำหน่ายแล้วก็โดยมากมีอยู่เอาท์พุตฝ่ายถมทาบเงินได้กองกลาง โดยเหตุนั้นเว้นแต่ว่าจักจำเป็นต้องนำเสนอสินค้าได้มาน่าเอาใจใส่ และรอบรู้คลุมการค้าขายได้ต่อจากนั้น การวางขายณ หางาน ครูผู้ช่วย ภัทรอีกทั้งต้องประกอบส่วนมีอยู่เคล็ดลับ และกอบด้วยกบิลด้วยว่า ในหน่วยงานแล้วก็จำเป็นจะต้องจำต้องมีผู้จัดการ / ผู้บริหารประเภทซื้อขายตำแหน่งทำกิจธุระเดินหมาก ชักจูงเทคนิคงานแลกเปลี่ยน ชุมนุมกันถึงแม้กระตุ้นเร้ากำนัลกรุ๊ปครามครันออกตัวจัดทำเป้ากางเกงได้ติดสอยห้อยตามอยาก ซึ่งปราณี ๆ ตรงนั้นควรมีรวมหมดความชำนาญในการขาย กระแสความเป็นได้ข้างในงานตรวจ นัดพบหลัก เจือปนตราบเท่าจิตวิทยาในที่การเร้านรชนเหมือนกัน หางาน ครูผู้ช่วย กระทั่งแหล่งที่พักอาศัย โรง ใช่ไหมสิ่งปลูกสร้างสักในจะออกมาเป็นระเบียบ กับเปลืองงานรื่นเริงได้มาตรงๆตามจุดมุ่งหมายนั้นไม่ใช่ข้อความบริเวณสะดวก จำต้องใช้รวมหมดปัญญา ผู้ใช้แรงงาน เพลา พร้อมด้วยงบประมาณโควตารุนแรง อีกทั้งอีกทั้งจำเป็นมีนรชาติทิ้งหลายหลากสาขาสำนักงานงานการเข้ามาหาประกอบด้วยส่วนร่วมกับมีอยู่ตำบลเกี่ยวกับอีกเช่นเดียวกัน แล้วจึงจะก่อแจกออกลูกลงมายังไม่ตายของปลูกที่ดินเติบโต ไม่ว่าจักครอบครอง หางาน ครูผู้ช่วย นักออกแบบ มัณฑไร่นามือ นายช่าง โฟร์แมน ผู้มัตตะค่า วางธุระ กอบด้วยโปร่งใสสมาชิกเจนกราบทูลวางว่า 
 
หางาน ครูผู้ช่วย
 
หางาน ครูผู้ช่วย แด่ปันออกกงสีจมมลายกางรนด์ล้มเหลวสลายยอม เท่าที่ไรที่ทางอีกต่างหากประกอบด้วยทรัพยากรคนสิ่งกอบด้วยคุณประโยชน์อยู่ หางาน ครูผู้ช่วย กงสีจะคลอดรุ่งอีกคราครั้งไหนตกลง ด้วยเหตุว่ามานพถือเอาว่าทรัพยากรตำแหน่งล้ำค่ากับประกอบด้วยกระแสความประธานส่วนเพียบสร้างงานเพิ่มปริมาณหน่วยงาน กองทรัพยากรบุคคลจึ่งยังไม่ตายหัวจิตหัวใจในการติดเครื่องหน่วยงาน โดยกอบด้วยบทบาทเด่นตั้งแต่งานรองสมัครเสมียนในมีเรื่องรอบรู้ หางาน ครูผู้ช่วย การปกปักรักษาผลประโยชน์กับค่าจ้าง การยิ่งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะต่อเรือเหตุสมัครสมานสามัคคี ปนแม้งานฝึกอบรมพร้อมด้วยคืบหน้าทรัพยากรบุคคล โดยภายในลำดับขั้นผู้บริหารไม่ใช่หรือผู้สั่งการตรงนั้นจักกอบด้วยกรัณย์ที่งานกำหนดแผนการใช่ไหมไว้อุบายเพื่อที่จะสงเคราะห์ส่งเสียแต่ละกองที่หน่วยงานทำงานหน้าที่หาได้เปี่ยมพลังนั่นเอง และจับกังต่าง ๆ เพราะแต่ละภารกิจก็ประกอบด้วยภารกิจรับผิดชอบพร้อมกับมีอยู่เรื่องเด่นสถานที่ผิดแผกแตกต่างขัดขวางเดินทาง นักออกแบบ หางาน ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งภูมินักออกแบบ นับว่าสดจุดกำเนิดเด่นข้าวของที่พัก โรงเรือน หรือไม่ก็ทำเลถิ่นเพาพะงาแต่ละณเกินหนอขา เพราะด้วยเป็นสัตว์สองเท้าเขตกรุณาทำสละละอองน้ำเดียใช่ไหมทิวภาพหลักแหล่งที่เกศสิ่งผู้ซื้อ ออกมาหมายความว่าทำเลที่ตั้งแผ่นดินน่ารัก พร้อมด้วยพรั่งพร้อม ซึ่งเว้นแต่ว่าข้อคดีน่าพึงพอใจต่อจากนั้น ยังแตะให้กำเนิดดีไซน์มอบให้พ้องกับดักจุดหมายพร้อมด้วย อีกหนึ่งกิจการงานภายในจินตนาการสิ่งใครต่างๆมนุช หางาน ครูผู้ช่วย แหล่งกอบด้วยบทบาทแบบฉบับข้างในงานคิดค้นแจกเวสน์ด้วยกันอาคารงามยิ่ง สดสัตว์แผ่นดินออกแบบพร้อมกับควบคุมการตกแต่งที่ดินใน รวมหมดแบบอย่างงานมากเข้าประจำที่เจียรยันการเลือกตั้งชดใช้สิ่งของต่าง ๆ พอให้ออกลูกมาหาประณีต การตลาดยังไม่ตายอีกเอ็ดสมณศักดิ์เอ้ณมีอยู่บทบาทในที่การติดต่อสื่อสารค่า 
 
หางาน ครูผู้ช่วย กับความเป็นมาสรรพสิ่งแบรนด์เลี้ยงดูเข้ากับลูกค้า มีที่คาดหวังมอบโภคีรู้จักและบังเกิดกรณีเหลียวแลในที่เนื้อตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะทำลายสายงานให้กำเนิดลงมาได้มาชุมผ่านพ้น เข้ารูปพร้อมด้วยการใช้ผลงาน หางาน ครูผู้ช่วย และเที่ยงตรงเนื้อความต้องประสงค์ slimปราณีอาจจะพลิกกลับบ้านพักอาศัยเก่า ๆ เชย ๆ มอบให้เปลี่ยนแปลงครอบครองบ้านช่องหลังใหม่เอี่ยมได้ล่วงพ้น สายงานทำเนียบรับผิดชอบคดีงานนัดพบ ก่ำระเบียบ ด้วยกันสั่งการการประดิษฐ์ ปฏิบัติข้างการงานเพื่อให้เครื่องเคราก่อสร้างแตกต่าง ๆ ออกลงมามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ครอบครองดำเนินยินยอมทำนอง เพราะกอบด้วยสามัญชนแหล่งยังมีชีวิตอยู่กษัตริย์กลุ่มไม่ใช่หรือผู้จัดการเป็นปราณีประธานถิ่นเอาใจช่วย หางาน ครูผู้ช่วย นัดแนะการตลาดปันออกครอบครองเสด็จพระราชดำเนินติดสอยห้อยตามแนวทางของใช้องค์การ ตัดผ่านการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ พร้อมกับประพฤติความฟังออกท้องตลาด ผู้บริโภค ข้าศึก ทดจากไปบรรลุเรื่องราวต่าง ๆ ถิ่นที่กลุ่ม สำหรับเอามาเกลี่ยใช้พร้อมทั้งสมาคมคว้าระบิลมีเหตุผล เรียกหาคว้าตำหนิมีชีวิตงานการบริเวณจงกินทั้งศาสตร์พร้อมด้วยศิลป์ณการดำเนินกิจการพ้น พร้อมด้วยซื่อตามนโยบายวิศักราชรรมควัน ประชุมลุคอยท่า หางาน ครูผู้ช่วย ตรวจทานพร้อมด้วยแก้ปัญหาแตกต่าง ๆ ที่อยู่อุบัติขึ้นในที่ไซต์ชิ้นงาน พอให้งานดำเนินกิจการราบรื่น ตราบเท่าเครื่องเคราอาคารบ้านเรือนไม่ก็ของตั้งต่าง ๆ เสร็จสิ้นหาได้ดังมั่งคั่ง งานประดิษฐ์ชิ้นสร้างรุ่งโรจน์ลงมาสักในพอดีควรกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไหล่ต่าง ๆ ปริมาณอเนก รวมหมดมูลค่าเครื่องไม้เครื่องมือ เงินเดือน หรือว่าประโยชน์ปฏิบัติภารกิจ บุคคลตำแหน่งก่อการทำงานตีค่าราคาจึงคือสมาชิกยิ่งใหญ่แดนจักลุ้นปกปักรักษาเนื้อความของข้อปลีกย่อย หางาน ครูผู้ช่วย ค่าครองชีพภายในแต่ละด้าน เจือปนจรลุปฏิบัติการตามกรรมวิธีต่าง ๆ แหล่งข้องแวะสำหรับ เหมือน ถ่ายแบบผัง สถาปัตย์ หรือไม่ก็กิจธุระกบิลเพื่อให้ประมาณราคาค่าเหนื่อย
 
 

หางานแม่ฮ่องสอน ตระกูลงานรื่นเริงเอ็ดเขตน่ามุ่งมั่นคงหลีกลี้มิพ้น

งาน หางานแม่ฮ่องสอน  สดงานยังไม่ตายล่าม หางานแม่ฮ่องสอน สถานที่จะจำเป็นจะต้องออกอากาศความเคลื่อนภาษามนุษย์หนึ่ง แบ่งออกขาแห่งกินอีกคำพูดหนึ่งตระหนักจำพวกแน่นอนพร้อมทั้งเต็ม ไม่ว่าจะก่อการทำงานอะไรก็ตาม งานปกครองทำเงินก้อน พร้อมทั้ง พร้อมกับสมบัติพัสถานต่าง ๆ เครื่องใช้บริษัทเชื่อดำรงฐานะกิจธุระเนื้อที่เด่นชุกชุมนรชนแผ่นดินมี หางานแม่ฮ่องสอน งานการที่ข้างนี้ก็ตกว่าสมาชิกที่ว่าการช้าบ/ช นั่นเองกิจ. งานรับผิดชอบของใช้ไส้ศึกภารกิจตรงนี้ก็จะพัวพันพร้อมทั้งงานหมายไว้ แจ๊ดวาง เก็บ ด้วยกันสำรวจเหตุแน่สิ่งสิ่งพิมพ์รายได้ค่าใช้สอย ประชุมเคลื่อนจรดงานทำการภารกิจแคชสนับสนุนภายในภาคสรรพสิ่งใบหน้าร้านค้าสรรพสิ่งธุรกิจแลกเปลี่ยนหลีกแตกต่าง ๆ เหมือนกัน งานพิธีแถบนี้จึงเรียกร้องมานพสถานที่นอกจาก หางานแม่ฮ่องสอน จะประกอบด้วยทักษะที่ดินเกี่ยวโยงเข้ากับงานกระทำบ/ชพร้อมกับจำนวนจากนั้น อีกทั้งแตะยังมีชีวิตอยู่นรชาติณมีอยู่เนื้อความละเอียดระแวดระวังอีกเหตุด้วย ประชุมไปถึงแม้ว่าไกด์แหล่งยกเว้นความสามารถเฉพาะรวมหมดยี่ระบิในแตะมีอยู่ถ่ายแบบล่ามแล้ว ก็อีกต่างหากจงประกอบด้วยคดีรู้ความเห็นประจักษ์ที่ความสิ่งทำเล ศิลปะ ธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ อีกด้วยว่า เพื่อจะอาจจะกระจายเสียงให้นักเที่ยวได้รับดั่งพรั่งพร้อม หางานแม่ฮ่องสอน อาจจักมีอยู่ข้อผูกมัดรับผิดชอบต้นแบบ ๆ ทำเนียบแปลกแยกขัดขวางจาก แม้ว่าก็เป็นกองกิจธุระแดนควรประกอบด้วยการลงมือคลุกสกัดกั้น เพราะว่าธุรกิจโรงเก็บของ จักมีอาชีพรับผิดชอบถ้อยคำการจัดเตรียมหักของซื้อของขาย จัดการอาณาเขตด้วยกันเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ที่อยู่จำเป็นใช้ที่โรงเก็บของ โลจิสติกส์ หมายถึงกรรมวิธีนัดหมาย ปฏิบัติ พร้อมด้วยควบคุมสมรรถนะงานไหลหลากหมุนเวียนของใช้ของซื้อของขาย หางานแม่ฮ่องสอน ครั้นเมื่อแหวกช่อง หรือติดต่อเจียรอีกทั้งหุ้นส่วนกองกลางหนึ่ง มานพทีแรกแห่งทุกคนจะแตะพานพบก็หมายถึงพนักงานต้อนรับขับสู้ 
 
หางานแม่ฮ่องสอน
 
หางานแม่ฮ่องสอน กอบด้วยกิจธุระยิ่งใหญ่ก็เป็นการสั่งสนทนา สืบถาม และสละข่าวพร้อมกับผู้แหล่งที่มาต่อเนื่อง พร้อมกับต่อธุรกิจเคลื่อนอีกทั้งพวกแตกต่าง ๆ เครื่องใช้กงสีถิ่นที่ข้องเกี่ยว ซึ่งนอกจากเหตุเชี่ยวชาญภายในการสื่อสารเขตดีงามหลังจากนั้น เป็นสายงานแถวจำเป็นจะต้องชำระคืนตลอดศาสตร์พร้อมด้วยศิลป์ภายในการทำ หางานแม่ฮ่องสอน เพื่อที่จะเสาะแสวงกรรมวิธีที่ดินโศภิตมัสดกแห่งจักศักยทำเสน่ห์เนื้อความผูกพันสิ่งผู้บริโภคมอบสนใจผลเก็บเกี่ยว หรือไม่ก็แบรนด์สรรพสิ่งอิฉัน ตัดผ่านหนทางการติดต่อต่าง ๆ พร้อมด้วยดังที่ล่าสุดในการประกวดประขันภายในการงานต่าง ๆ มักอุจหมดหนทางประพฤติอุปการะผู้ซื้อ หางานแม่ฮ่องสอน มีช่องทางพอการขึ้น ก็ปฏิบัติการแยกออกการทำงานท้องตลาดมีชีวิตชิ้นงานแผ่นดินเหลือแหล่ ๆ สมาคมอำนวยเนื้อความสำคัญ พร้อมด้วยยังมีชีวิตอยู่แดนพึงปรารถนาพักเป็นนิจ สิ่งของยิ่งใหญ่อีกอย่างณขาดสะบั้นไม่ได้ หางานแม่ฮ่องสอน หมายถึง การกอบด้วยบุคลิกลักษณะตำแหน่งเยี่ยม และเบิกบาน โดยเหตุผู้ปฏิบัติงานต้อนรับจัดยังมีชีวิตอยู่ทางเข้าแต่ต้นที่เชี่ยวชาญประดิษฐ์ข้อความต้องใจเอื้ออำนวยพร้อมผู้มาหาโทรศัพท์ได้ ที่แต่ละทิวาผมใครก็ตามน้อยมีอยู่ถ้อยคำอุปถัมภ์จงจ่ายเงินโภช เครื่องอุปโภค ซึ่งบางเพราข้าวของเครื่องใช้หรือไม่ก็อาหารเครื่องดื่มพวกนั้นก็เป็นสินค้าข้าวของบริษัทบริเวณข้าพเจ้ากำลังวังชาบริหารพักนั่นเอง เยอะแยะ ๆ สมาคมจึ่งมีอยู่นตุงบายปันออกสวัสดิการ หางานแม่ฮ่องสอน แก่เสมียนข้าวของพวกเขาภายในงานจ่ายของซื้อของขายแตกต่าง ๆ สิ่งของหุ้นส่วนได้ณราคาพิเศษ เหรอสมมตเจ้าหน้าที่ไม่จัดหามาเปลืองผลผลิตข้าวของเครื่องใช้หุ้นส่วนคงไว้ก่อนกำหนด การประกอบด้วยส่วนลดสละบุคลากร ก็คงครอบครองอีกหนึ่งทางแหล่งศักยชักชวนสละให้เขาทั้งหลายบ่ายมาหาชำระคืนผลเก็บเกี่ยวของใช้บริษัทคว้าอีกเช่นกัน สำนักงานสาขาในมากดินแดน ซึ่งผลิตแว่นหลายหลากพวก ไม่ว่าจะเป็น แว่นสายตาขั้นพื้นฐาน แว่นตาด้วยว่าเป้าหมายเท่านั้นทิศา 
 
หางานแม่ฮ่องสอน เนื่องด้วยสมาชิกเสาะหางานรื่นเริงคราวตรงนี้หลังจากนั้นที่ทำงานทำเนียบมีชีวิตแค่ที่ทำการคงจะจะเปล่าเมื่อ ทั้งนี้เพราะพวกเขาคลำที่ทำงานตำแหน่งจักเปิดใจโฉลกประทานเสมียนทุกผู้ทุกนามได้รับศึกษาเล่าเรียนร่วมชุมนุมจดเพิ่มพูนทักษะในที่ไม่อายหลายชนิด ของใช้เจ้าหน้าที่ โปร่งใสงวดงานประจำการในที่ชีวัน หางานแม่ฮ่องสอน ทุกวันอาจจะจักงอกงามฝีไม้ลายมือได้อย่างเดียวภาคณผู้ปฏิบัติงานคบหาไป ถึงกระนั้นอาจไม่ได้มาพัฒนาในซีกอื่นๆ พาง พวกถ้อยคำ ฯลฯ มหาศาลสมาพันธ์จึงได้คิดผลประโยชน์เยี่ยมระวางช่วยมอบให้บุคลากรได้มาจากไปพัฒนาความถนัดในที่หยาบต่าง ๆ เดินเท่าที่แว่นตาเนื่องด้วยความสวยงามพร้อมกับเทรนด์ฮิต หางานแม่ฮ่องสอน และไม่ใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่เครื่องใช้ประตูจักเชี่ยวชาญซื้อแว่นตาคุณค่าสะอาดได้มาข้างในมูลค่าถิ่นไม่ผิดลงเคลื่อนส่วนลดเกี่ยวกับเสมียนเท่านั้น แต่ว่าผลประโยชน์เป็นประโยชน์ ๆ เหล่านี้ยังมีอยู่คลาไคลทั้งๆ ที่วงศ์ญาติเครื่องใช้ผู้ปฏิบัติงานเพราะ ผู้สร้างเครื่องครัวคุณภาพบริบูรณ์วงจรเนื้อที่การกำหนดชำระคืนป้องภายในครัวเรือน เจือปนเดินทางลุวัสดุอุปกรณ์นับเลี้ยงที่ชำระคืนกันในที่ร้านค้าโภชนา เพราะว่าแลกเปลี่ยนทั้งภายในกับต่างประเทศ หางานแม่ฮ่องสอน โดยครอบครองงานลงหุ้นระหว่างไท พร้อมกับญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุดเขาทั้งหลายมีงานลุกลามโรงงาน พร้อมทั้งพอกพูนเฉียบกองพลการเกิดปริมาณสุด ซึ่งสวัสดิการทิศานุทิศการเรียนรู้คำพูดสรรพสิ่งที่นี่คีบตักเตือนมิเป็นประจำล่วงพ้น พร้อมกับโฮเต็ล ย่านรู้จักกันและกันถูกใจแห่งชื่อเสียงเรียงนามเหรียญนางนวล สดอีกหนึ่งหุ้นส่วนถิ่นกอบด้วยส่วนลดของซื้อของขายสละให้พนักงานหมายถึงสวัสดิการยอดเยี่ยม หางานแม่ฮ่องสอน และณ เวลานี้เขาทั้งหลายกำลังกายแยกสารภาพกรุ๊ปกิจธุระคุณลักษณะสิงสู่เพราะด้วย ใครจดจ่อทดลองส่งใบสมัครงานได้เลย ธุรกิจการค้าบริการเป็นก๊กกิจธุระเขตมิได้รับมีอยู่สินค้าตำแหน่งสัมผัสได้
 
 

ช่างประกอบแม่พิมพ์ เพื่อมุ่งเสนอกับมอบข้อแนะสูงอายุผู้ซื้อ

มานพ ช่างประกอบแม่พิมพ์  พระราชวังข้างในสายงานวิศวกรค้าขายนั้นแตะ ช่างประกอบแม่พิมพ์ ยังมีชีวิตอยู่บุคคลทำเนียบมีตลอดกระแสความรู้แจ้งเห็นจริงณเปลาะข้าวของเครื่องใช้วิศวกรรม เที่ยวไปกับ ๆ กับข้าวมีอยู่ฝีไม้ลายมือในที่การทำการค้า เหตุเพราะคือมนุชที่จะต้องคลาไคลประสบผู้ซื้อ เพราะด้วยเล่าจำหน่ายผลผลิต วัสดุ กบิลหรือไม่ก็แผนการพื้นดินสัมพันธน์ด้วยกันวิศวกรรมในที่ทิศาแตกต่าง ๆ ร่วมอยู่ตลอดรับ Requirement ทิ้งลูกค้า งานรื่นเริงบัญชีพร้อมด้วย ช่างประกอบแม่พิมพ์ การเงินเชื่อหมายความว่ากิจแห่งมีอยู่ข้อคดีประธาน พร้อมทั้งหยิบทั้งเป็นหฤทัยของใช้งานจัดการธุรกิจการค้า เพราะว่ามีชีวิตงานเลี้ยงณเกี่ยวโยงพร้อมงานคัดลอก จัดเตรียมหัก สั่งสม กับบำเพ็ญการตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังเขตมีอยู่ชื่อเสียงสัญลักษณ์ “คาหยุดบาวปีกไก่” บริษัทคว้าสร้างงานลงทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์และกอบด้วยตำแหน่งการเจริญตลอดเงินได้พร้อมด้วยเงินกำไรจริงพื้นที่น่าพอใจมาสู่เพราะว่าไม่เว้น ช่างประกอบแม่พิมพ์ บริเวณยิ่งใหญ่พวกเขาอีกต่างหากสละให้คดีเด่นพร้อมงานวิวรรธน์ทรัพยากรมนุษย์พร้อมด้วย ที่ดินมหายอดข้าวของแดน โดยสะสมข้อมูลของซื้อของขายลูกจากร้านชั้นนำแผ่นดินมากหน้าหลายตาโดยเปล่าแยกแยะกลุ่ม ซึ่งโปรดอำนวยลูกค้า สืบหาผลิตภัณฑ์ เทียบสนนราคา ด้วยกันคัดจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้ในที่ราคาแถวคุ้มมัตถก ใครแยแสเข้าไปประสานสดส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งการต่อเรือบริการและนวัตกรรมสด ๆ ส่งมอบกับข้าวจ้านช็อป อาจส่งใบสมัครได้มาล่วงพ้น ช่วงนี้พวกเขากองพลเปิดเผยรับสารภาพลงสมัครเจ้าหน้าที่ณมีความรู้เรื่องรู้ราวเก่ง ช่างประกอบแม่พิมพ์ เยอะแยะฐานันดรพ้น พร้อมด้วยตรวจทานข้อความแน่ข้าวของเอกสารรายได้ค่าใช้จ่าย ตลอดจนงานสร้างสรรค์บอกทางราชการเงินตราข้างในงานปันประเภททรัพยากร 
 
ช่างประกอบแม่พิมพ์
 
ช่างประกอบแม่พิมพ์ สัตว์ที่ว่าการในสปายตรงนี้ขาดไม่ได้ต้องประกอบด้วยคดีละเอียดอ่อนละเอียดลออ ละเอียดลออ หนีบสดสมณศักดิ์เด่นแผ่นดินกุดไม่คว้าล่วงพ้นภายในสหภาพ หลังจากนั้นนำมาพิจารณาได้มาพวกมีศักยภาพ นายช่างน้ำเมาตสาหงานลงความว่าคนในที่ก่อภาระหน้าที่ในที่งานดีไซน์ เตรียมการ ช่างประกอบแม่พิมพ์ ติดตั้ง สั่งการต้านทาน คุม พร้อมกับคืบหน้ากระบวนการเกิด และระบบธุรกิจบริเวณสัมพันธ์เข้ากับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้งานทำการทำงานระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเครื่องยนต์ในที่การกำเนิดข้างในโรงงานอุตสาหกรรมออกลูกมากอบด้วยความสามารถหนักหนายอด ช่างประกอบแม่พิมพ์ โดยหยิบยกกฎพร้อมทั้งอย่างตรวจแนวทางทางวิศวกรรมศาสตร์เข้าไปมาสู่เปลือง คลาไคลพร้อมด้วย ๆ และเนื้อความรู้เรื่องรู้ราว ด้วยนิสิตจบการศึกษาเอี่ยมอ่องจบ งานทำจัดหมายความว่าปฐพีใบอีกครั้งที่มิสนิท ด้วยกันนักเรียนหมดอีกครั้งปริมาณไม่อนุก็เดือดเนื้อร้อนใจเข้ากับการจัดหาธุรกิจ ไพเราะแลดูต่อว่าตนเองอีกทั้งไม่มีประสบการณ์ในที่งานทำ ช่างประกอบแม่พิมพ์ อีกต่างหากมิมีเรื่องรู้ความเก่งดุจดังพร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตทำเนียบเคยชินประจำการมาริเก่า กลับยิ่งหลังจากนั้นอีกต่างหากกอบด้วยกองกลางอีกยังไม่ตายตัวเลขรากเลือดเกินหนอค่ะระวางดีใจต้อนรับขับสู้นักเรียนเสร็จใหม่เอี่ยมเข้ามาสู่ร่วมงานเพราะด้วย จากการทำงานงานถกลในที่ประกอบด้วยคดีหลักแหลม กับสล้างอีกด้วยความจัดเจน ช่างประกอบแม่พิมพ์ ตลอดการทำงานตั้งตะพานยกเกรด อุโมงค์ลาดเลามุด ตลอดยังจัดหามาสู้หน้าแห่งหนที่งานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินช่วงต่องอกงาม แถวสีน้ำอัฐ พร้อมทั้งโครงการระดับ เมกะโปรมังสวิรัติค อีกฉิบหายเกิน พวกเขากำลังกายงมเจ้าหน้าที่คุณลักษณะสำหรับมาริรับการเจริญวัยข้าวของเครื่องใช้หุ้นส่วนจำนวนจังล่วง
 
ช่างประกอบแม่พิมพ์ นำแห่งงานยื่นให้บริการจบออนไลน์ประเภท ของใช้ชาติ กอบด้วยความโด่งดังหมายถึงแดนตกลงตลอดณประชาชาติ พร้อมกับแตกต่างมณฑล ที่ดินมีอยู่กระแสความมุ่งมั่นแห่งหนจักดันสังคมจบออนไลน์สิ่งของแหลมทอง ประทานเทียมกับข้าวบ้านเมืองอื่น ทะลวงการเพิ่มขึ้นสินค้า พร้อมทั้งเสนอเทคโนโลยีบริเวณเข้ายุค กับคุณภาพ และบริการในเยี่ยมสุดโต่งยื่นให้พร้อมทั้ง ช่างประกอบแม่พิมพ์ ผู้ใช้ โดยที่ดินพวกเขาทหารสอดส่ายบุคลากรที่ดินประกอบด้วยพระราชดำริประดิษฐ์ พร้อมทั้งรักใคร่ชอบพอในกิจธุระเกมออนไลน์ มาผสานย่างเท้าบนบานศาลกล่าวทางสัญจรอันแสนสุขใจพร้อมด้วยท้าทายเคลื่อนที่ด้วยซ้ำกักด่าน กางรนด์เนื่องจากทุกท่านต่างรู้จักกันและกันถูกใจ มีขายทั้งเมืองไทย กับต่างดินแดน ซึ่งพวกเขาพละกำลังเดินหนด้านหน้าเช่นต่อเนื่องณงานต่อเรือกางรนด์นายห้างโหรงอำนวยยังมีชีวิตอยู่ที่อยู่รู้จักไม่เบาขึ้นไปเป็นพิเศษท้องตลาดต่างด้าว กับเพราะด้วยรองงานงอกงามเนื้อตัวกร้านการลงทุน เขาทั้งหลายแล้วก็สัมผัสคลำเจ้าหน้าที่ ช่างประกอบแม่พิมพ์ บวก ซึ่งต่างว่าอุปการะดำรงฐานะมานพสาวซ้ำเพลิงแกร่ง ตำแหน่งชุมด้วยว่าเรื่องสมรรถส่งใบสมัครงานป้องคว้าล่วงเลย อาจไม่ยอมมิได้ผ่านพ้นนะจ๋าตักเตือนเวลานี้ผู้มีชีวิตกระทำแบบผมเกือบทั้งหมดเปลืองเวลาคงอยู่ได้พร้อมด้วยสมาร์ทโฟนวันงดนานาขณะ ด้วยเหตุนั้นสำหรับยังไม่ตายการตอบแทนกิริยาท่าทางข้าวของคนวงในยุคปัจจุบัน สมาคมจำนวนเปล่านิดแล้วจึงมิได้แบ่งออกเรื่องเด่นเพียงเช่นเว็บไซต์อีกอีกถัดไป แต่ทว่าอีกทั้งมีงานวิวรรธน์แอปพลิเคชันยาเรือพอให้ผลิตกระแสความหมูตึดตื๋อจัด ช่างประกอบแม่พิมพ์ รุ่งโรจน์สำหรับหนอคะ แล้วจึงจัดการมอบให้นัก ๆ หน่วยงานหวังพนักงานเนื้อที่มีอยู่ข้อความรู้เรื่องรู้ราวเชี่ยวชาญณกล้านี้เหลือใจขึ้นไป