วิศวกรเครื่องกล มีหน้าที่หลักในการออกแบบ และรับผิดชอบดูแลเครื่องจักร

มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตามนายจ้างต้องการ วิศวกรเครื่องกล ยิ่งมีโอกาสได้งานเงินเดือนดี ๆ มากยิ่งขึ้นไปด้วย วิถีชีวิตของเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความก้าวหน้า รวดเร็ว ความรู้ความสามารถของเรา หากเป็นที่น่าพึงพอใจ และเที่ยงตรง ทำให้เทคโลยีที่มีหลากหลายเริ่มเป็นที่น่าจับตามมองที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงมักจะดึงดูดวิศวกรที่เก่ง ๆเข้ามาทำงาน วิศวกรเครื่องกลเรียนจบเกรดเฉลี่ยสูงจึงมีโอกาสสูงที่จะได้งานเงินเดือนดีๆ เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการพลิกโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคต ประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าความรู้ความสามารถ สามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ด้วยเหตุและผล จนสามารถตอบโต้การสนทนาได้อย่างดีเยี่ยม

งานวิศวกรเครื่องกลลักษณะงานที่หลากหลาย หรือแม้แต่ทำงานที่เดียวกัน วิศวกรเครื่องกล บริษัทเดียวกันไม่เหมือนกัน ถ้าเราทำงานโรงงานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนั้นยังสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนได้อย่างลึกซึ้ง งานทางด้านการออกแบบเครื่องจักรกล การเคลื่อนไหวของชื้นส่วนจักรกล งานด้านโครงงานของเครื่องจักร ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้จะมาช่วยการทำงานของมนุษย์ฝนเรื่องของการ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมนุษย์ไม่มีวันทำได้ งานฉนวนกันความร้อน และงานทางด้านเครื่องจักรกลของไหล รูปแบบการผสมผสานเทคโนโลยีการมองเห็นกับโลกของความเป็นจริงมาเป็นหนึ่งเดียว สาขาวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฏทางฟิสิกส์ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาทำการประดิษฐ์ มาตรฐานของหลักสูตรที่ถูกกำหนดในแต่ละประเทศนั้นจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้านการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์

ขั้นตอนหน้าที่การทำงานที่จำกัดของอาชีพ วิศวกรเครื่องกล มีดังนี้

1. หลักเกณฑ์การบำรุงรักษา ดูแลรักษาระบบเชิงกล ซึ่งถือได้ว่าวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรเครื่องกล สร้างความสามารถในตัวบัณฑิตวิศวกรรมทุกคนให้มีความสามารถในการทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมได้เหมือนกัน จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการขั้นพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ สำหรับในประเทศไทย สภาวิศวกรได้กำหนดว่าหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์จะที่ได้รับการรับรองนั้นจำต้องมีการสอนความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ต้องใช้ความรู้เหล่านี้มาใช้ทำงานจริงทั้งในภาคสนาม และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม อีกทั้งยังจะต้องมีคณาจารย์ และสถานที่ ห้องสมุด ระบบทำความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามเกณฑ์ และมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพและผ่านการรับรองจากกระทรวงที่รับผิดชอบ

2. การวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา ศึกษาด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมเคมี วิศวกรที่จะได้รับใบประกอบวิชาชีพนั้นคือวิศวกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีความรู้เฉพาะทางที่จำเป็น, มีประสบการณ์งานจริง กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านเคมี โดย วิศวกรเครื่องกล จะต้องศึกษาทั้งด้านวิศวกรรมเครื่องกล และมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมในระดับผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรม เครื่องกลเป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการออกแบบ พัฒนา และผลิตอุปกรณ์ที่เป็นต้นกำลัง ในประเทศไทยนั้น วิศวกรที่จะได้รับการรับรองนั้นจะต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่สภาวิศวกรรับรอง

3. งบประมาณในส่วนต่างๆ การออกแบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถสร้างแบบเสมือนการประกอบกันของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และง่ายต่อการออกแบบส่วนเชื่อมต่อและการคำนวณความคลาดเคลื่อน วิศวกรเครื่องกล  เรียนแนวคิดวิศวกรรมหลายแขนงผสมผสานเข้ากับแนวคิดทางธุรกิจ โปรแกรมในการจำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อน สามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท ไม่เฉพาะแต่การเป็นวิศวกรโรงงานเท่านั้น โปรแกรมช่วยทางวิศวกรรมนี้อาจจะถูกใช้ในการคำนวณภาระที่อาจจะเกิดขึ้น ใช้ทรัพยากรและวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ความรู้จากสาขาที่เป็นความเชี้ยวชาญเฉพาะทาง สาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบทความส่วนนี้มักจะสอนในระดับสูง

4. กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องจักรให้สามารถใช้งานด้วยต้นทุนต่ำสุด การศึกษาการเคลื่อนไหวของวัตถุและระบบโดยไม่สนใจแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวของเครน มุ่งใช้แรงงานสู่ความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น หรือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาของลูกสูบเป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบ วิศวกรเครื่องกล พิจารณาได้ว่าการผสมผสานความรู้ทางไฟฟ้าและเครื่องกลนั้นเป็นระบบผสม ต้นทุนแต่ได้กลายเป็นอาวุธสำคัญในการแข่งขัน การประยุกต์ใช้เครื่องกลไฟฟ้าเพื่อการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งส่วนมากจะใช้ปฏิบัติงานที่อันตราย, ไม่พึงประสงค์ การวางแผนจะมุ่งประเด็นการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่องานบำรุงรักษาให้เสร็จสิ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะ หรืองานซ้ำซากสำหรับมนุษย์ หุ่นยนต์เหล่านี้จะมีรูปร่างหรือขนาดอย่างไรก็ได้ แต่พวกมันล้วนถูกโปรแกรมและสามารถตอบสนองทางกายภาพต่อสิ่งเร้าได้

5. จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติ การบำรุงรักษาเชิงวางแผนเป็นกิจกรรมที่มุ่งประสิทธิผลงานบำรุงรักษาด้วยการตรวจจับความบกพร่อง เพื่อการสร้างหุ่นยนต์ วิศวกรจะใช้คิเนมาติกส์เพื่อออกแบบขอบเขตการเคลื่อนไหว ทำให้ต้นทุนแรงงานต่ำลง เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา วิศวกรเครื่องกล สามารถทำให้ผู้ประกอบการทำงานที่อันตรายเกินไป หรือซ้ำซากเกินไปสำหรับมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่าและสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ใช้ข้อมูลที่บันทึกเพื่อระบุกำหนดการบำรุงรักษาดำเนินการโดยบุคลากรฝ่ายบำรุงรักษาร่วมกับแรงงานสายการผลิต หลาย ๆ บริษัทอาจจะใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน และบางโรงงานใช้หุ่นยนต์ในการทำงานทั้งหมดจนไม่ต้องใช้มนุษย์ในการทำงาน

6. ขั้นตอนการวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน สภาวะที่สามารถใหความคุ้มครองเครื่องจักรกลมิให้เกิดการสึกหรอในอัตราที่เกินปกติ และนอกจากในโรงงานแล้ว หุ่นยนต์อาจจะถูกใช้ในการกู้ระเบิด, การสำรวจอวกาศ หรืองานอื่น ๆ นอกจากนี้หุ่นยนต์ก็สามารถทำงานบ้านได้ การบำรุงรักษาที่ถูกต้องในขณะใช้งานจะเป็นวิธีที่จะให้เครื่องจักรกลมีอายุยืนนาน ควรหมั่นปรับแต่งเครื่องจักรกลให้ถูกต้องเสมอ สำหรับความเสียหายล้าคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับภาระที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดอยู่ตลอดเวลาซ้ำไปซ้ำมาเป็นวงรอบหลาย ๆ รอบ วิศวกรเครื่องกล บำรุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้น สาเหตุของความเสียหายล้านี้เกิดความไม่สมบูรณ์แบบของวัสดุ เช่นเกิดการแตกหักในระดับไมโครบนผิวของวัสดุซึ่งจะค่อย ๆ ทวีความเสียหายมากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัจจุบัน วิศวกรเครื่องกล ที่การผลิตและการบริการจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น ในแต่ละรอบการทำงานจนกระทั่งรอยแตกหักนั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ มากพอที่จะถือได้ว่าเสียหายอย่างที่สุด องค์กรทางด้านการบริการ ต้องนำมาพิจารณาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า