หางานประจำตำแหน่ง ช่างเครื่องจักร มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง

ช่างเครื่องจักร ในงานบริหารการผลิตหรือการบริการปัญหาชิ้นงานไม่ได้คุณภาพ การส่งสินค้าไม่ทัน การหยุดเครื่องจักรกระทันหัน ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต มีสาเหตุหลักมาจากเครื่องจักรชำรุด เสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับในฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง และวิศวกรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและการปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร และเข้าใจในการใช้และบำรุงรักษาได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น ช่างเครื่องจักร เพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารเครื่องจักรกลการก่อสร้างจะต้องมองเห็นถึงความสำคัญของการซ่อมบำรุงรักษาในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลก่อสร้างเป็นการบำรุงรักษาที่นำเอาการบำรุงรักษาที่กล่าวมาข้างต้นมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการผลิตให้เกิดผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงานเนื่องจากการชำรุดน้อยที่สุดการบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่ควบคุมง่ายที่สุดแต่ก็มักถูกมองข้ามบ่อยครั้งที่สุด มักจะหลีกเลี่ยงงานเพิ่มเติมที่สำคัญงานหนึ่งคือเน้นการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ประกอบการบรรยายและเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการบรรยาย การซ่อมและบำรุงรักษา ช่างเครื่องจักร เป็นการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดการชำรุดและหยุดการทำงานโดยฉุกเฉินทั้งๆที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานมักจะสูงกว่าราคาของเครื่องจักรกลสาเหตุของการมองข้ามความสำคัญของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอาจเป็นเพราะ เป็นการบำรุงรักษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนทั้งพนักงานปฏิบัติการในสายการผลิต กล่าวได้ว่าเป็นวิธีดั้งเดิมในการบำรุงรักษาแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้วิธีนี้เพราะสามารถเกิดเหตุขัดข้องกับเครื่องจักรได้ตลอดเวลาการบำรุงรักษานั้นต้องมีการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาการจัดการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ดีจะต้องมีแผนงานที่เป็นระบบทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา แม้ว่าจะมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดีเยี่ยมสักเพียงใดก็ตามช่างเครื่องจักร ไปไม่ได้ถึงแม้ว่างานซ่อมและบำรุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง สามารถที่จะรักษาสมรรถนะความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักรความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร การจัดการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ดีจะต้องมีแผนงานที่เป็นระบบทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา รักษาประสิทธิผลของเครื่องจักร

ช่างเครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามแผนที่วางไว้  มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด รวมถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอีกด้วย แต่งานซ่อมและบำรุงรักษาก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การผลิตและการบริการจำเป็นที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น การสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และฝ่ายปฏิบัติงานสามารถคาดหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ นั้นคือจะต้องมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ การที่เครื่องจักรเกิดขัดข้องขึ้นมากะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นๆ ฝ่ายปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นระบบเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน หัวใจของการจัดการซ่อมบำรุงรักษา ช่างเครื่องจักร การที่จะได้มาซึ่งเครื่องจักรที่มีคุณภาพนั้น ต้องประกอบด้วย มีการออกแบบที่ดีและตรงตามความประสงคต่อการใช้งาน เป็นการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพการเกิดเหตุขัดข้อง หรือการหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยฉุกเฉิน โดยอาศัยการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำความสะอาด ขันน็อตสกรูให้แน่น และหล่อลื่นอย่างถูกวิธี มีการปรับแต่งเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยการบำรุงรักษาชนิดนี้ มีความเที่ยงตรงแม่นยำ รวมทั้ง สามารถทำงานได้เต็มกำลังความสามารถที่ออกแบบไว้ มีการผลิต (หรือสร้าง) ที่ให้ความแข็งแรงทนทาน สามารถทำงานได้นานที่สุด และตลอดเวลา มีการติดตั้งในสถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใชงาน ช่างเครื่องจักร การสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน มีการใช้เป็นไปตามคุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง มีระบบการบำรุงรักษาที่ดีเนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้เมื่อถูกใช้งานไปนาน ๆ ก็ต้องมีการ เสื่อมสภาพ ชำรุด สึกหรอ เสียหายขัดข้อง ดังนั้น เพื่อให้อายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ยืนยาว สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ไม่ชำรุดหรือเสียบ่อยๆ ต้องมี “การบำรุงรักษา เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้” ในระบบการดำเนินงานด้วย การดำเนินการอยู่เป็นระยะ ๆ ผ่านการตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างฉับพลัน หรือเกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต จึงจะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่างเครื่องจักร จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  คือ สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด

ช่างเครื่องจักร เพื่อลดเวลาการหยุดของเครื่องจักรนอกแผน เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง  (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ การให้ความสำคัญและใส่ใจกับชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร เป็นการคาดการณ์ผ่านการตรวจสอบ หรือวินิจฉัย เพื่อที่จะให้ชิ้นส่วนนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ครบอายุการใช้งานจริง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการบริหารจัดการแนวโน้มของคุณค่า ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหายหรือ ทำงานผิดพลาด เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การทำให้เครื่องมือเครื่องใช้มีมาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัย ช่างเครื่องจักร เพื่อสร้างแผนงานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร เชิงป้องกัน เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทำงานผิดพลาด ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยอาศัยการตรวจวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ และสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็น การบำรุงรักษาตามสภาพ และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้  การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาด เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการบำรุงรักษา เป็นการดัดแปลง เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น ช่างเครื่องจักร ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร เพื่อขจัดเหตุขัดข้องเรื้อรังของเครื่องจักรให้หมดไปโดยสิ้นเชิง และปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรให้สามารถผลิตได้ด้วยคุณภาพและปริมาณที่สูงขึ้น โดยเป็นการพัฒนาความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการบำรุงรักษา จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงผลกระทบ และประโยชน์ที่ได้จากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีเสียงดัง เป็นต้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องจักรที่ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา หรือบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด โดยอาศัยการออกแบบเครื่องจักรให้มีความแข็งแรง ทนทาน บำรุงรักษาได้ง่าย มีการใช้เทคนิคและวัสดุที่จะทำให้เครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ ช่างเครื่องจักร เพื่อสร้างความตระหนักในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี เดินราบเรียบไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน รวมถึงเลือกซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ซ่อมง่ายและสมราคา