รับปรึกษาวางแผนระบบการจัดการ คลังสินค้า หัวใจสำคัญของงานขนส่ง

สร้างความมั่นใจว่าแรงงานทางด้าน คลังสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าเริ่มตั้งแต่การรับ จัดเก็บ หยิบสินค้า ความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ จ่ายสินค้าออกจากคลัง เพื่อลดความสูญเสียจากการดำเนินงาน และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างเต็มที่ภายใต้ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนด และใช้เวลาสั้นที่สุด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ คลังสินค้า คอยจดบันทึกประเภทและจำนวน สินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้าหรือ สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกว่าความต้องการตามฤดูกาล วัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้ มาตรฐาน รับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีความแตกต่างและหลากหลาย ช่วยให้เครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อค้าที่มีทุนน้อย ที่สำคัญจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องรับผิดชนิด/ผิดจำนวนได้ เพื่อป้องกันสินค้าหรือวัตถุดิบเสียหายก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าหรือผู้ใช้อาจทำการจัดระบบการจัดการสินค้า การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ทำการตรวจรับสินค้า

รูปแบบและประสบการณ์ที่ผู้สมัครอาชีพ คลังสินค้า ควรมีความรู้ ดังนี้

1. การนำเข้าและการส่งออกสินค้า การรับข้อมูลรายการสินค้าในการผ่านระบบเทคโนโลยีจำเป็น ดำเนินงาน คลังสินค้า เพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ ต้องสร้างระบบฐานข้อมูลที่ทำให้สามารถจัดสรรพื้นที่และวางสินค้าในชั้นเก็บของได้ล่วงหน้า

                1.1 การดูแลรักษา การเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่การจัดเก็บอย่างเต็มที เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า ที่สำคัญจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดเก็บผิดสถานที่ สุดท้ายคือการเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบสินค้าคงคลัง รวมถึงการกำหนดลำดับงานและเส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมด้วย หรือสภาพชำรุดหรือไม่ จองพื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า หรือบริษัทขนส่ง หรือบริษัทประกันภัย มีเงื่อนไขที่ช่วยค้นหาสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น  จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา จัดเก็บสินค้าคงคลังทั้งหมดในสถานที่เก็บ

                1.2 การเก็บรักษา พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้สอยและการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ เก็บข้อมูลสต็อก คลังสินค้า ในระบบที่มีก่อนนับเพื่อเปรียบเทียบกับของจริง และเตรียมเอกสารนับสต็อก คลังสินค้าทำหน้าที่ในการเก็บสินค้า ระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้ายเพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ส่วนการตรวจนับตามรายละเอียดในใบนับสต็อก จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล สินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ต้องทราบสถานะ และสภาพอุณหภูมิของสินค้า และวัตถุดิบที่จัดเก็บ การตรวจสอบซ้ำเบื้องต้น

                1.3 การลำเรียงสินค้า ตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่นำมาใช้ใหม่ หากพบผลต่าง และขั้นหลังการตรวจนับ ปรับข้อมูลหรือจำนวนในระบบให้ตรงกับจำนวนจริงที่นับได้ จัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ซึ่งก็ต้องสรุปรายงานปัญหาและวัดความแม่นยำในการจัดเก็บสินค้า จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่สามารถนำส่งไว้ต่างหาก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ

2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพ โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับและจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บ คลังสินค้า หรือไม่ คุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนด หรือมีความเสียหาย การขนสินค้าเข้าสู่ตำแหน่งจัดเก็บ การยืนยันการจัดเก็บตามตำแหน่งที่กำหนด

2.1 วางแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า จะต้องคำนึงถึงการนับสต็อกแบบเดิม ก่อนปรับเปลี่ยนการตรวจนับสินค้าภายในช่วงเวลาที่กำหนด ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่ โดยอาศัยการประมวลผลจากฐานข้อมูลแบบ Real time หรือออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ย่อมต้องการการผลิตคุณภาพสูง

                2.2 วางผังงานการเข้า – ออกสินค้า ตอบโจทย์การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ตรวจตราดูแลทุกส่วน และพื้นที่ของที่จัดเก็บ คลังสินค้า รวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ วิธีจัดการคลังสินค้า ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังลดเวลาในการทำงานลงได้อย่างมากอีกด้วย สามารถตรวจนับในขณะที่กำลังปฏิบัติงาน ซึ่งระบบ Cycle count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile network รู้จักกับวิธีจัดการคลังสินค้าเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ไปจนถึงข้อควรระวังในการจัดการคลังสินค้ากัน ทำให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และเครื่องมือต่างๆ ก่อนและหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

                การจัดการคลังสินค้าเป็นเพียงการจัดเรียงสิ่งของแบบง่ายๆ ขอแค่มีพื้นที่เพียงพอ รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย ทำบันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน แท้จริงแล้วไม่ได้จบเพียงเท่านั้น การจัดการการผลิตที่มีคุณภาพจะช่วยในด้านต่างๆ ปกติจะมีการจัดทำรายงานเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว แต่หากมีการนำระบบดังกล่าวมาใช้จะต้องสามารถตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของสินค้าและสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์